Работили при нас

default

Стелиана Стамова

***
Еколог.
Полеви сътрудник по проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Отговаря за наблюдението и мониторинга на белошипите ветрушки на терен. Отговаря за храненето и грижите за младите птици в Модула за адаптация на белошипи ветрушки в с. Левка.

email: sstamova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884 056692