Служители

default

Стиляна Янева

1
Еколог.
Технически сътрудник към проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Отговаря за административната дейност по проекта, както и съдейства при изготвянето на документацията по други проекти.

email: syaneva@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884 608646