Новини

default

Стоят ли НЕПОБЕДИМИТЕ над българските закони?

Първа снимка
11.11.2011
Снимането на холивудската продукция засяга едно от трите най-значими подземни местообитания на прилепи в Европа.

Деветашката пещера приютява зимуващи колонии от прилепи, достигащи до 60 000 индивида! Затова този уникален природен обект е едновременно част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и защитена територия според българските закони. В пещерата зимуват 13 защитени вида прилепи и тяхното безпокойство е абсолютно забранено в този период, през който те са особено уязвими. Въпреки това стана ясно, че в ущърб на заповедта за обявяване на защитената територия, Регионалната дирекция по околна среда и води (РИОСВ) в Плевен е съгласувала снимането на филма в Деветашката пещера.

Получихме уверението на Бояна-филм, че няма да има нищо, което да застраши прилепите и другите обитатели на пещерата“, заяви представител  на РИОСВ - Плевен в интервю пред Радио Видин на 10.11.2011г.

За съжаление направената проверка на място от Центъра за изследване и защита на прилепите потвърди, че "уверението" не се спазва. Констатирано бе извършването на мащабни дейности в пещерата. Освен специално построения за целите на продукцията бетонен мост, в природното местообитание се ступват строителни материали, изгражда се релсов път, движат се камиони и тежкотоварни машини, както и десетки работници, усилено работещи по продукцията. Шумовото и светлинно замърсяване  засягат полусветлата част на пещерата, както и места, които със сигурност се използват от прилепите по време на тяхното зимуване.
Няма информация за осъществяването на постоянен контрол от страна на експерти и към момента не са ясни мащабите на негативното въздействие върху зимуващите прилепи.

Остава без отговор въпросът, защо РИОСВ Плевен е „съгласувал“ дейности, които изрично противоречат на заповедта за обявяване на защитената територия, като по този начин е допуснала нарушение на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, както и международни спорезумения, по които България е страна (Директивите за местообитанията и птиците и споразумението EUROBATS)?

„Всички ние сме фенове на актьорите от филма „Непобедимите“ и се радваме, че подобни продукции се снимат в страната ни. Въпреки това, България е правова държава и не можем да допуснем нарушаване на природозащитното ни законодателство”, споделя Елена Стоева от неправителствената организация Зелени Балкани.

„Деветашката пещера е обект от международно значение по отношение на прилепите. Настояваме българските институции да вземат спешни мерки за опазване на видовете обект на опазване и защита в пещерата”, добавя Антония Хубанчева от Центъра за изследване и защита на прилепите към НПМ – БАН.

Природозащитниците допускат, че екипът на филмовата продукция не е запознат със значението на обекта и последствията от снимките и считат, че българските институции са отговорни за съблюдаване на националното ни законодателство.

Допълнителна информация:

Пещерата е обявена за природна забележителност със Заповед № РД238 от 07.06.1996 г. Режимите на защитената територия в заповедта за обявяване в т.3 постановяват :  „Забранява се всякакви дейности, водещи до безпокоенето, нараняването, убиването или прогонването на прилепите.”

В пещерата изрично е забранен достъпът през периода 1 юни - 31 юли, докато през останалата част на годината (1 август - 31 май) се разрешават само посещения с цел „научни изследвания или с туристическа цел“. Самото допускане на снимачния екип и осъществяването на снимките в пещерата са изрично нарушение на заповедта й за обявяване, а по този начин и на Закона за защитените територии и българското законодателство.

Деветашката пещера се обитава от 13 вида прилепи, включени като „защитени“ в Приложение 3 към чл.37 от Закона за биологичното разнообразие, за които изрично е забранено „преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция“.

Пещерата попада на територията на два обекта от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 - защитена зона „Деветашко плато” BG0000615 по Директива 92/43/ЕИО и защитена зона „Деветашка плато” BG0002102 Директива 2009/147/ЕИО.

Два от видовете прилепи, обитаващи Деветшката пещера и предмет на опазване в защитена зона „Деветашко плато” BG0000615 по Директива 92/43/ЕИО, са включени като застрашени в Червения списък на световно застрашените видове (IUCN) - Дългопръст дългопръст нощотиник (Myotis capaccinii), Подковонос подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), като действията, насочени срещу тези видове са криминализирани според българското законодателство (за действия спрямо тези видове се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс, а за противозаконно увреждане на защитена територия се прилагат разпоредбите на чл.278в от Наказателния кодекс).

Възможни са закононарушения и относно процедурата за съгласуване от страна на МОСВ, за изграждането на бетонен мост към пещерата, които ще бъдат тепърва проверявани от природозащитниците.

Лица за контакти:
Антония Хубанчева – Център за изследване и защита на прилепите – моб.тел. 0883316946, е-mail:
a.hubancheva@yahoo.com
Добромир Добринов – Зелени Балкани – моб.тел. 0884004667, е-mail: ddobrinov@greenbalkans.org


Към новината са използвани снимки на Свилен Делчев, Марио Лангуров, Антония Хубанчева
Карта на защитената територия и защитените зони, на чиято територия попада Деветашката пещера 1.2 MB (pdf) Свали
Заповед за обявяване на защитената територия 15 KB (doc) Свали
Сигнал до РИОСВ, подаден от неправителствената организация Зелени Балкани 324 KB (doc) Свали
Сигнал на Националния природонаучен музей 36.64 KB (pdf) Свали
Входът на пещерата преди и след почистването на растителността край нея... 270.19 KB (pdf) Свали
На места прилепните колонии са в непосредствена близост! 69.38 KB (jpg) Свали