Проекти

default

Създаване на потенциал за изготвяне на планове за управление на защитени зони от Натура 2000 в България

Период: 01.02.2006 – 30.04.2007 г.

Финансираща организация: AMECO

Дейности: разработването на ръководство за изготвяне на планове за управление и
изготвяне на пилотен за страната план за управление на НАТУРА 2000 защитена зона „Пожарево – Гарван”.
Линк към сайта на проекта