Новини

Традиционната експедиция по река Марица се проведе от екип на Зелени Балкани и тази година

Традиционната експедиция по река Марица се проведе от екип на Зелени Балкани и тази година

20.06.2008

И тази година бе осъществен монит

оринг на отделни видове водолюбиви и хищни птици като стридояда, канята и различните видове чапли. Отчетено бе увеличаване популацията на сивите чапли както и на колониите на бреговите лястовици. От друга страна значителен спад бележат речните рибарки и някои други наземно гнездящи видове. Особенно впечатляващо беше струпването на едно място на 15 черни кани, 100 гарвана гробара, 2 царски орела, 1 белоопашат мишелов и 1 малък креслив орел.
За съжаление специалистите установиха, че по течението на реката са разкрити
десетки нови пясъчни кариери, които нарушават водния баланс на реката и оказват негативно влияние върху редица редки и застрашени видове и хабитати. Бракониерските сечи, използването на незаконни риболовни уреди (даули, мрежи, сари) и бракониерски гюмета за лов на водолюбиви птици са характерна гледка за цялото поречие на Марица! Този факт буди недоумение на фона на многобройните институции ангажирани с прилагане на националното и европейско законодателство: Районна инспекция за опазване на околната среда и водите, Басейнова дирекция-източно беломорски район, Държавни лесничейства и Регионални управления по горите, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Ловнорибарски дружества и ловни надзиратели и пр.!