default

Нашата мисия

Опазване на природата на България и Балканския полуостров.

Зелени Балкани работи за:

 • Опазване на биоразнообразието;
 • Възстановяване на местообитания;
 • Устойчиво управление на природните ресурси;
 • Подобряване на природозащитната политика и законодателство;
 • Екологично образование.

Области на действие:

 • Консервация и възстановяване на редки и застрашени видове и техните местообитания;
 • Консервация, възстановяване и устойчиво управление на влажните зони;
 • Опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите, превенция на корупцията и бракониерството в системата на горите;
 • Разширяване и укрепване мрежата от защитени територии и подпомагане изграждането на НАТУРА 2000 и Националната екологична мрежа;
 • Подкрепа на реформите в българското природозащитно законодателство и хармонизирането му с европейското;
 • Популяризиране прилагането на принципите за устойчиво развитие и насърчаване на природосъобразни стопански дейности;
 • Подпомагане изграждането на капацитети за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на природните ресурси;
 • Повишаване на обществената информираност и ангажираност за опазване на природата и устойчивото развитие;
 • Мобилизиране потенциала на младите хора за опазване на дивата природа и околната среда, популяризиране ценностите на доброволчеството;
 • Опазване „еx situ” - осъществяване на програма за рехабилитация, лечение и връщане в природата на пострадали диви животни в единствения в страна Спасителен център за диви животни. Изпълнение на програми за размножаване и реинтродукция на редки видове.

Повече за нашата работа можете да намерите в раздела ДЕЙНОСТИ.


Зелени Балкани е организация, чиято дейност е фокусирана към опазване на биоразнообразието и дивата природа.
По тази причина, организацията НЕ се занимава с проблемите, свързани с:
 • домашни животни (права на домашните животни, лечение или други проблеми, свързани с тях);
 • замърсяване на въздуха, почвата или водите (освен в случаите, когато това има последици върху биоразнообразието);
 • проблеми на градската среда (освен в случаите, когато това влияе и на биоразнообразието или на защитени видове в градовете);
 • отпадъци – преработка или рециклиране на отпадъци и пр. (изключения са случаите когато това е свързано пряко с биоразнообразието, редки видове или местообитания);
 • енергийна ефективност;
 • алтернативен транспорт.

Зелени Балкани подкрепя работата на други НПО в тези направления.
При необходимост сме готови да Ви съдействаме и да Ви насочим към други организации, които успешно работят по тези теми.