Управителен съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ"

Димитър Попов

Димитър Попов

Председател на УС.
Дългогодишен служител и доброволец на Зелени Балкани. Управлява проекти, свързани с опазването на влажните зони. Ръководи дейностите по консервационната програма на Организацията за опазване на Поморийско езеро.

Градимир Градев

Градимир Градев

Член на УС.
Еколог. Експерт в консервационния отдел.
Отговаря и координира дейностите по програми за опазване на редки видове (програмата за опазване на белошипата ветрушка, червеногушата гъска, царския орел и лешоядните птици).

Георги Стойчев

Георги Стойчев

Член на УС.
Консултант и одитор на системи за управление. По убеждения природозащитник, хуманист, защитник на гражданските права за достоен живот. По образование инженер по биотехнологии.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ - СТАРА ЗАГОРА"

Елена Стоева

Елена Стоева

Председател на УС.
Отговаря за организирането и осъществяването на публични и информационни кампании на Зелени Балкани. Еколог по образование.

Ивайло Клисуров

Ивайло Клисуров

Член на УС.
Управител на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора. Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни и ръководи персонала на Центъра. Отговаря за развитието на организацията и дейностите и в Стара Загора. Еколог по образование.

Георги Дулев

Георги Дулев

Член на УС. Ръководи дейностите на организацията в гр. Раднево. Доброволен сътрудник на организацията.
Eколог по образование.