default

Управление на пр. ресурси

Повечето от проблемите, свързани с опазване на биоразнообразието и околната среда са причинени от недалновидно управление и преексплоатация на природни ресурси.
Нарастването на броя на населението в световен мащаб и промяната в начина на живот са свързани с все по-нарасттваща нужда от природни ресурси. С главоломни темпове се увеличава антропогенния натиск върху природата, което поставя под заплаха съществуването на множество местообитания и видове. В тази връзка, част от работата ни цели управление на природните ресурси с устойчиви във времето темпове, възпрепятстване на недалновидна политика, разследване и предотвратяване на закононарушения, свързани с използването на природните ресурси.

Унищожаване на българските гори
Поради недалновидна правителствена политика през периода 1992-2008г. от 12 до 15 % от българската гора беше унищожена вследствие на хищническо експлоатиране и поголовна сеч. България е една от малкото страни от Централна и Източна Европа, в която горските територии намаляват с обезпокоителни темпове. В някои райони, например в поречията на реките, бяха унищожени 80 % от горските площи през последните 15 години.
В същото време българската гора, е един от най-значимите ни природни ресурси, незаменим средообразуващ фактор и „съкровищница” на биоразноборазие.
Повече за работата ни за опазване на горите и как може да ни помогнете можете да научите ТУК.

Преексплоатация на инертни материали от коритата на реките
През последните 10-тина години рязко се увеличи експлоатацията на инертни материали в поречието на Марица, Тунджа и други български реки. Липсата на контрол е свързана с неконтролируем добив, провокиран от стремежа към бързо забогатяване. Това от своя страна води до множество негативни последствия, като унищожаване на крайречни местообитания,  изчезване на видове, спадане на подпочвени води, опасност от наводнения, разрушаване на пътища и сгради.
Зелени Балкани работи по програма за разследване на екологичните щети, които предизвиква преексплоатацията. Организацията работи по сигнали на граждани и разследва корупционни практики и закононарушения, свързани с добива на интертни материали. Като гражданска организация ние осъществяваме контрол върху работата на институциите и алармираме за установени закононарушения. С помощта на медиите целим и популяризиране на проблемите и включването на гражданите в тяхното решаване.

Добив на злато с цианиди
Използването на цианиди за добив на злато е една от най-ефективните, но и най-рискови технологии за добив на ценни метали. Цианидите са високо-токсични съединения, силно разтворими във вода, които в малки концентрации могат да бъдат  фатални дори за живота на хората. Веднъж изпуснати в дивата природа, те могат да причиняват непоправими вреди за природата и населението на огромни площи. По тази причина използването на цианиди е забранено в много страни като Германия, Турция, Чехия, Хондурас, Аржентина, Коста Рика, Перу, Филипините, Аляска и др.
Зелени Балкани са част от Колация “България без цианиди”, включваща 18 български природозащитни организации. Коалицията работи за въвеждането на забрана за ползването на цианиди при добива на благородни метали в България.

Открит минодобив и добив на инертни материали по открит способ
Добива на някои ценни изкопаеми и строителни материали по открит способ е сериозна заплаха за биоразнообразието в места с висока природна стойност (Сакар, Източни Родопи, Стара планина и Средна гора). Често открити кариери и рудници се разкриват в уникални места, с неоценимо биоразнообразие. Те не само необратимо унищожават местообитанията на редки видове, но и увреждат самия ландшафт.
Преки последствия има и за хората, върху които се отразяват запрашване, замърсяване на въздуха и водите, шумово замърсяване. Провалят се шансовете за  развитие на туризъм и други устойчиви практики, базирани на природните дадености на района.

Работата на Зелени Балкани в тази насока е свързана с превенция и предотвратяване на изграждането на подобни обекти в места с високо биологично разнообразие и уникален ландшафт и където са заплаха за здравето на хората и устойчовото регионално развитие. Изискването за рекултивация на засегнатите цели територии с тежки и радиоктивни метали, и реагенти е част от кампанията на сдружението за устойчиво ползване на ресурсите.

Неконторлируемо изграждане на ветрогенератори - те са алтернативен и екологично чист източник на добив на енергия от вятъра, а държавата ни има задължение да произвежда определен процент от енергията по "екологичен" начин, както и да изкупува произведената по този начин енергия.
В България най-атрактивните места за строеж на вятърни перки са по Черноморието и на други места, разположени по един от най-големите прелетни пътища в Европа (Via Pontica). Строежът на десетки вятърни перки точно на миграционния път на птиците ги превръща в техни убийци – загиват десетки птици от редки и застрашени от изчезване видове.
Въпреки, че вятърните централи са примамлив бизнес и държавата има ангажименти да го поощрява, тя трябва да наложи строг контрол за издаването на разрешителни и преценки по въздействието върху околната среда, съобразени с изключителното разнообразие от птици и пътя на миграцията им в България. Работата на Зелени Балкани цели:
- провеждането на проучвания в районите предвидени за изграждане на ветрогенератори, които да гарантират, че те няма да представляват заплаха за прелета на птиците и за прилепите;
- недопускане на изграждането на ветрогенератори на места с висока интензивност на прелета или местообитания, с критично значение за видове  като царския орел.

Неконтролируем строеж на миниВЕЦ-ове
Всички знаят, че ВЕЦ и миниВЕЦ са алтернативен източник на “екологична” енергия от водата. В същото време обаче, миниВЕЦ се изграждат неконтролируемо по  планински реки и притоци с непостоянно пълноводие. Това често води до тяхното цялостно или периодично пресъхване и нарушаване на екологичното равновесие в целия район. Често т. нар. “рибни проходи” на миниВЕЦ-а са направени така, че рибите не могат да преминават и това води до изчезването им в горното поречие на реката. В същото време бетонните прагове и металните тръби на ВЕЦ-овете загрозяват ландшафта в най-живописните кътчета от нашите планини.
За местните хора всичко това означава дефицит на водни ресурси и намаляване на възможностите за развитие на туризъм. За природата означава изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания. В същото време ВЕЦовете представляват изгодна и бързо възвръщаема инвестиция заради ангажимента на държавата да произвежда и изкупува произведената от възобновяеми източници енергия. Липсват обаче ясни правила, нормативни критерии и стандарти за хидроенергийното строителство, което превръща тази благородна идея в заплаха за природата.
Работата ни срещу неконтролируем строеж на миниВЕЦ цели създаването на ясни правила, регламентирането и контрола при изграждането им, само на места, където това няма да им трайни и необратими екологични последици.