default

Устойчиво развитие

Устойчивото развитие е развитие с устойчиви във времето темпове, при съхраняване на природните ресурси и дадености и за идните поколения. Възприемането на този подход и стремежът към устойчиво развитие на практика гарантират опазването на биоразнообразието, каквато е и основната цел на работата ни. 
Именно по тази причина част от нея е насочена към поощряване на устойчивото развитие в различни части на страната, възприемането и осъществяването на щадящи природата земеделски практики, туризъм и пр.

Проекти
Елемент за постигане на устойчиво развитие има може би във всеки проект на Зелени Балкани, а два международни и шест национални проекти са специално фокусирани в тази насока. Такива са например следните проекти:
- “Комбиниране на устойчивото развитие с опазване на природните ресурси в басейна на река Дунав”. 
- “Подпомагане на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа” - донор – Програмата ФАР - Партньорство на Европейския съюз
- Два проекта на тема “Създаване на природен парк Западни Родопи – подготовка на предложение и оценка на възможностите за устойчиво управление на природните ресурси”. 
- “Проучване на условията за създаване на заетост в природосъобразни стопански дейности за общините в поречието на река Марица” Донор – Националната служба по заетостта
- Проект “Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление” - донор - Глобалния екологичен фон (GEF) и Световна Банка


Директно с устойчивото развитие е свързана и работата ни в следните направления:
- развитие на капацитети – провеждане на обучения и консултации на представили на местните власти, нововъзникнали НПО и пр.
- устойчиво управление на природните ресурси – предотвратяване на недалновидна политика и законарушения, свързани с унищожаването на гори, експлоатацията на инертнни материали от реките, минодобив и разкриване на кариери.
- законодателство и политики – подобряване на законодателството, разработването на общински и областни стратегии, свързани с опазване на биологичното разнообразие, програми и планове за устойчиво регионално развитие

Резултати
- проведени са редица обучения и консултации на местни власт и организации, свързани с устойчивото развитие;
- осъществени проекти фокусирани върху темата в районите на Дунав, Западни Родопи и река Марица;
- издадени и разпространени са издания, свързани с темата;
- изготвени са три общински програми за опазване на околната среда, в частта им „опазване на биоразноборазието и ландшафта” /на общините Асеновград, Марица и Нова Загора.