Новини

Върховният административен съд потвърди окончателно незаконността на част от  курортното селище Златна перла

Върховният административен съд потвърди окончателно незаконността на част от курортното селище Златна перла

25.11.2008

Припомняме, че комплексът "Златна перла" е разделен на 10 отделни имота и съответно 10 строителни разрешения. Разбира се "изкуственото" разделяне на имота далеч не е случайно и цели да избегне предвидените в закона Оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС) при имоти и проекти с по-голяма площ. 
Въпреки това, в следствие на извършените от инвеститора закононарушения бяха издадени 10 заповеди на РДНСК за отмяната на строителните разрешения за всеки един от имотите. Всяко едно от тях беше обжалвано във ВАС от инвеститора „Краш 2000" ООД.
В случая това е трето завършило дело и третото решение, с което ВАС препотвърждава окончателно решение на Бургаски окръжен съд.

Повече за решението на съда:
Съдът постанови, че доводът за "липса на правна сигурност на българските и чуждестранни инвеститори" не може да бъде противопоставен на обществения интерес от запазване на националното и общочовешко богатство.
Върховният административен съд прие, че теренът на проектираното вилно селище на фирма „Краш 2000” е включен в границите на ПП "Странджа" и представлява защитена територия, а с оглед обстоятелството, че обектът Ваканционно селище "Златна перла" в цялост представлява туристически комплекс, преди разрешаването на изграждането му е било задължително изготвянето на на ОВОС. Неспазените изисквания по специални закони и издаването на процесното строително разрешение за отделна сграда, без да са разрешени и изпълнени общи присъединителни и площадкови мрежи на техническата инфраструктура за целия комплекс, бяха преценени като доказани фактически основания за отмяната му и за законосъобразност на оспорената заповед.
Решението на ВАС постановява, че даденото строително разрешение е в разрез с изискванията на специалните закони (Закон за защитените територии (ЗЗТ) и Закон за опазване на околната среда (ЗООС), регламентиращи засилена защита на компонентите на околната среда. След като според чл. 3 от ЗЗТ, държавата е длъжна да изгражда и осигурява функционирането и съхраняването на система от защитени територии като част от регионалната и световната мрежа от такива територии в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по които Република България е страна, разрешаването на строеж на ваканционно селище в обхвата на природен парк е недопустимо.
Съдът заключи, че доводът за "липса на правна сигурност на българските и чуждестранни инвеститори" не може да бъде противопоставен на обществения интерес от запазване на националното и общочовешко богатство.

Предисторията на случая  "Златна перла":
Изграждането на комплекса „Златна перла" започва в началото на 2006 година. В последствие шефът на РИОСВ Бургас Симеонов издава заповед за спиране на строежа. Фирма „Краш 2000" ООД, която изгражда ваканционното селище, оспорва пред ВАС спирането на строежа от страна на Регионалната инспекция по околната среда и водите. ВАС обявява за нищожна заповедта на директора на РИОСВ Бургас за спиране на започналата реализация на инвестиционно предложение за строителство на ваканционно селище „Златна перла", намиращо се в границите на Природен парк Странджа. Един от основните мотиви в решението на ВАС е, че липсва приет план за управление на парка, от който да става ясно дали посочените имоти попадат в парка или не.
На 29 юни 2007 г. тричленен състав на Върховния административен съд, по жалба на община Царево и инвеститори, прогласи заповедта за обявяване на Природен парк Странджа от 1995 г. за нищожна.
След силен обществен натиск и приемането на закон от Народното събрание, чрез който заповедите за обявяване на защитени територии да не подлежат на обжалване по съдебен път, Природен парк Странджа бе възстановен.
На 13 Август 2008 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Асен Гагаузов, одобрява със заповед изменението на Общия устройствен план на община Царево, с който се разрешава "бетонирането" и на Южното ни Черноморие.

Надяваме се водените съдебните дела, обществените кампании и изпратените сигнали до европейските институции  да доведат до окончателно възпрепятстване на плановете за неконтролируемо застрояване на Черноморското крайбрежие на територията на Природен парк "Странджа".

Решението на Върховния Административен Съд 62,50 KB b (doc) свали