Новини

default

Възстановяване числеността на прилепните колонии в Деветашката пещера

Първа снимка
29.11.2012

Зимуващите групи прилепи се намират на обичайните места за този сезон от годината.
След внимателно преброяване на всички екземпляри по заснетия снимков материал се констатира наличието на 30 880 екз. от 4 вида.
Тази численост е близо до отчетената преди да започнат снимките на "Непобедимите-2" и е  близо три пъти повече от отчетената непосредствено след снимките на холивудската продукция.

Това на практика е потвърждение на тезата, че занижената численост след снимките е свързана с безпокойството, причинено от дейностите на "Непобедимите-2" в пещерата.
Мониторингът потвърди, че при липсата на значимо безпокойство в пещерата зимуват над 30 000 прилепа. В същото време той опровергава твърденията на МОСВ, че ниската численост миналата година се дължи не на снимките, а на топлата зима.

Справка за общата численост на прилепите в Деветашката пещера през последните 3 зими:
23.01.2011 г. - 33 770 екз. (зимата на 2011та  - близо година преди започването на снимките)

10.12.2011 г. - 10 400 екз. (оценка след края на снимките)

14.02.2012 г. - 10 665 екз. (оценка в средата на зимата, 2 месеца след снимките)

23.11.2012 г. - 30 880 екз. от 4 вида както следва:
Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii) - 30 420 екз.
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) - 160 екз.
Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) - > 300 (вероятно много повече, но скрити в дълбоки цепки на тавана)
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) - ок. 50 (вероятно повече, но скрити в дълбоки цепки)


Установената висока численост се дължи на липсата на значимо безпокойство във вътрешността на пещерата и на нормалните условия за естествено зазимяване на прилепите.

По време на проверката констатирахме, че временната преграда, която символично ограничава достъпа до тъмните части на водната галерия на пещерата е полуразрушена. Липсва и информационната табела, която Община Ловеч беше поставила през летните месеци. С подръчни средства екипът възстанови частично преградата.
За пълното ограничаване достъпа на посетители до местата, където прилепите зимуват със сигурност са необходими спешни мерки, които да гарантират, че безпокойството ще бъде сведено до минимум.
В момента липсва контрол в достъпа и поведението на посетителите и всеки е свободен да проникне във вътрешността на пещерата или да безпокои прилепите. Функциите на охраната е сведена само до записване номерата на паркиращите пред моста автомобили и автобуси. През зимния период пещерата се посещава значително по-малко в сравнение с лятото, когато сме наблюдавали по около 600-800 човека (събота-неделя) и около 200-400 през делничните дни.

Наблюдаваната висока численост на прилепите в началото на предстоящата зима е индикация, че пещерата запазва статута си като едно от най-значимите убежища в България и Европа. Запазването на този статут е застрашено, ако спешно не бъде обнародвана новата заповед за защита на пещерата.

След поредица от срещи и консултации, текстът и режимите в тази заповед са вече съгласувани с всички заинтересовани страни, но заповедта все още не е официализирана от МОСВ. Това, както и липсата на План за управление на защитената територия, връзва ръцете на Община Ловеч да стопанисва пещерата по ред и условия, които ще гарантират нейната ефективна и постоянна защита - като природна забележителност и местообитание на редки и застрашени видове прилепи и безгръбначни животни.

За контакти:
Боян Петров – Център за изследване и защита на прилепите, НПМ - БАН, моб. тел.0893322107