Новини

Ято от над сто фламинги на Поморийско езеро

Ято от над сто фламинги на Поморийско езеро

02.11.2019
Вече почти две седмици Поморийско езеро е обект на интерес от страна на ято фламинго, които станаха повод за огромна радост и еуфория у местните жители. Птиците са около 150 на брой, като са разделени на две ята – възрастни и млади птици.
Птиците са намерили спокойствие и сигурност, а очевидно и храна, в тихите басейни в северната част на езерото, в района на солниците.

Припомняме, че фламингото е „срамежлив“ и плашлив вид, не особено социален, който избягва човешко присъствие и не допуска хора на близко разстояние. Не доближавайте птиците прекомерно, не ги тревожете – стресът и хорското присъствие биха могли да ги прогонят от езерото.

Това, разбира се, е най-високата численост на розово фламинго в Поморийско езеро въобще. В последните години се наблюдава разширяване на ареала на вида все по на север, като през 2017 г. дори бе отбелязано гнездене на няколко двойки в Украйна. Приема се, че една от причините за това са глобалните промени в климата. Друга причина, конкретно за района на Поморийско езеро, която трябва с гордост да отбележим, са положените дългогодишни и всеотдайни усилия от страна на Зелени Балкани за опазването на това райско кътче, едно от последните останали в района на централното ни крайбрежие. Подобни резултати са истинска утеха и ни показват, че сме на прав път, че безсънните нощи и огромния труд не са били напразни.

Припомняме, че благодарение усилията на специалисти и доброволци на Сдружението, с цел опазване на редките и застрашени видове и местообитания Поморийско езеро и прилежащите територии са обявени за Защитена местност по българското законодателство (2001) и за Рамсарско място по смисъла на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони и водолюбивите птици. През 1998 г. Поморийско езеро е обявено за Орнитологично важно място за птиците, а от 2007 г. официално е включено от Министерски съвет в Европейската екологична мрежа Натура 2000 като защитена зона по Директивата на ЕС за птиците и защитена зона по Директивата на ЕС за местообитанията.

В интерес на обществото като цяло и особено на местните жители е това уникално и красиво природно богатство, оформящо облика и поминъка на градчето от векове, да бъде съхранено и завещано и на бъдещите поколения – недокоснато и пълно с живот.

Благодарности на Лиляна Василева, която ни информира за първото наблюдение на птиците!

За допълнителна информация:
Димитър Попов - моб. тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org