Новини

ЮНИ – месец на гривестата рибарка

ЮНИ – месец на гривестата рибарка

01.06.2020
Посрещаме лятото с един малко познат и рядко срещан вид – гривестата рибарка.

За гривестата рибарка...
Гривестата рибарка (Thalasseus sandvicensis, Latham 1787) обитава свръхсолени водоеми и разнообразни влажни зони предимно по морските крайбрежия. Храни се основно с риба. Гнезди в големи, гъсти и шумни колонии заедно с речната, дебелоклюната и белочелата рибарка, малката черноглава чайка и саблеклюна. Гнездовите колонии са разположени върху диги или острови, а гнездото представлява трапчинка в земята, без използване на строителен материал. Храни се с дребни, плуващи близо до повърхността риби, улавяни с пикиране и гмуркане от 5–10 метра височина. Брачното поведение включва и предлагането на риба от мъжкия на женската.

Миграция и зимуване:
Гнездящо-прелетен и преминаващ вид. Птиците от Черно море зимуват в Средиземноморието и Африка. Долита в местата за гнездене в края на април, а размножителния сезон започва през май. Мигрира по двойки и на ята до около 50 птици от април до края на декември.

Разпространение:
По-голямата част от европейската популация на вида е концентрирана във Великобритания, Нидерландия, Германия и Украйна. Заедно с Франция и Русия тези държави приютяват 90% от европейската популация на вида.
През 70-те и 80-те години на 19 в. гривестата рибарка е гнездила по нашето Черноморие, след което е наблюдавана само по време на прелет. Гнездящи птици се регистрират отново през 80-те години на 20 в. Гнезди в по-малка численост и по-рядко на Атанасовко езеро и основно на Поморийско езеро, където колонията на вида днес е най-голямата на Балканския полуостров и една от най-големите в Европа – над 2200 гнездящи двойки през 2019 г. Числеността варира в зависимост от състоянието на местата за размножаване и наличната храна.

Природозащитен статус:
Защитен вид, включен в списъците за опазване на Бернската, Бонската и Рамсарската конвенции, както и в Приложения ІІ и ІІІ на Закона за биологичното разнообразие и Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици. Вписан като Застрашен в Червената книга на Република България.

Необходими мерки за опазване:
• Създаване и поддръжка на гнездови местообитания;
• Контрол на безпокойството по време на гнездовия сезон. От основно значение е най-вече в периода на сформиране на двойките, когато има по-голяма вероятност птиците да бъдат прогонени;
• Контрол на хищниците в местата на гнездене –лисици, чакали, бездомни кучета, гларуси;
• Редовен мониторинг на популациите и тяхната динамика.

За Поморийско езеро...
Поморийско езеро е естесвена свръхсолена лагуна. Разположението на езерото на западния бряг на Черно море, по протежението на който преминава втория по големина миграционен път на птиците в Европа – Via Pontica – обуславя голямото разнообразие от видове, което може да се наблюдава тук.


Запознайте се с биоразнообразието на Поморийско езеро във видеото тук:
​Гривестата рибарка е един от редките видове, към чието опазване са насочени усилията на екипа на Зелени Балкани. Част от дейностите по опазване са възстановяване и изграждане на нови гнездови местообитания на вида в Поморийско езеро. Резултатът от тези консервационни мерки е увеличаване на гнездящите двойки гривести рибарки на езерото от 6 двойки през 1996 г. до 1310 двойки през 2004 г., и над 2200 през 2019 г. Наред с гривестите рибарки на новите местообитания гнездят още речна рибарка, саблеклюни и морски дъждосвирци.
Видът е високо чувствителен към загуба на гнездови местообитания, ограбване на яйца, навлизане и безпокойство на колонията от туризъм, спорт и риболов, наземни хищници, високи нива на водите, строителни дейности.


Повече за Поморийско езеро ТУК.

• Като сигнализирате за незаконни дейности в местообитанията на вида;
• Като участвате в дейности за мониторинг на вида, работни бригади на Поморийско езеро;
• Като участвате в информационни дейности за популяризиране на вида;
• Като дарите средства за опазването на вида. За повече информация виж ТУК.

Можете да научите повече за гривестата рибарка и Поморийско езеро на нашите Фейсбук и Инстаграм страници през целия юни месец – #MonthOfSandwichTern

За допълнителна информация:
Димитър Попов – Ръководител консервационни дейности Поморийско езеро  –  тел.: 0885 10 87 12, e-mail: dpopov@greenbalkans.bg
Полина Христова – Специалист комуникации по проект "Натура 2000 в България – Нови Хоризонти" – моб. тел.: 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org