Новини

default

Законодателни предложения за недопускане унищожаване на дюните в защитените зони по Черноморското крайбрежие

Първа снимка
08.01.2013
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
1. публичност на общите и подробните устройствени планове (ОУП и ПУП) на ниво проект и одобрен документ - интернет - по примера на Столична община
2. отмяна на чл. 103а, ал. 1, който дава предимство на ПУП пред ОУП в разрез с целите и принципите на ЗУТ и на световната урбанистика
3. отмяна на чл. 156, ал. 5, премахва се възможността за абсолютната стабилност на строителните разрешения, нещо нечувано за който и да било друг акт в България. Въпросният текст забранява дори на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да контролира строителните разрешения след изтичане на краткия срок от 14 дни.
4. ДНСК: връщане правомощията на ДНСК за всички категории строежи (1-6) по чл. 222, 224 и 225 от ЗУТ - контрол над законността на строителното разрешение и действията по СМР;
5. Заинтересованите лица в ЗУТ стават заинтересованите лица по АПК, както се изисква в решението на Комитета на Орхуската конвенция (28.09.2012 г. по дело ACCC/С/2011/58): отменят се ограничителните списъци на заинтересованите лица в чл. 131 (1) и 149 (2) от ЗУТ. Обжалваемост на ОУП.
6. Изрично уведомяване на заинтересованите лица от органите, издали разрешително за строеж, въвеждане в експлоатация/ползване или одобрили ПУП/ОУП в чл. 149 (5) от ЗУТ.
7. Повишени изисквания за оповестяване/обявяване на обществените обсъждания на ПУП/ОУП: публикуване на интернет страницата на общината, и едновременно с това на приемащия орган, ако е различен; обяви в квартала, а не на кметството, както се прави в Столична община.
8. При застрояване на ЗТ свързано с промяна на предназначението, същото да се извършва след изключване на имота от ЗТ.
9. При промяна на предназначението и/или НТП на имоти в Натура 2000 да се извършва само след процедура по чл. 31 от ЗБР.

Закон за горите
1. В публична държавна и частна държавна собственост на гори в Натура 2000 - промяна на предназначението да е само за обекти на държавата и общината
2. Започнатите процедури по стария закон се спират.
3. След заявен инвеститорски интерес в държавна собственост се прави проверка за целесъобразност (вкл. икономически и екологичен анализ и оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)) и ако промяната на предназначение е целесъобразна да продажбата да е вързана към промяна на предназначението

Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
1. пар. 5, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУЧК се отменя - забраните за застроявне на дюните да са валидни и за стари ПУП-ове. Т.е. пълна забрана за застрояването на дюни, независимо от собствеността.
2. Срок за картиране на дюните - 6 месеца - със Заповед на МРРБ

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
1. Индивидуално и изрично уведомяване на респондените (вносителите на зоните от Натура 2000) при процедури по чл. 31 от ЗБР.
2. Приемане на методика за оценка на кумулативните въздействия на инвестиционните предложения и планове.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
1. Пълна публичност на процедурата по ОВОС и ЕО: интернет публикуване като при процедурите по ЗБР: съобщения за инвестиционни предложения, обществени обсъждания, решения за преценки, одобряване качеството на докладите, докладите и крайните решения (съгласувателните).
Административни действия по случаите с дюните в Несебър, Камчийски пясъци и Ропотамо и завършване на цифровизацията на защитените зони и дюните.


В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.