default

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

След 1989 г. в България настъпиха дълбоки политически и икономически промени. Последвалата мащабна реституция за земи и гори, както и освободената икономическа инициатива се отрази неблагоприятно на българската природа. Реформата в природозащитното законодателство значително изоставаше от реформата в другите сектори. Това е основната причина, Зелени Балкани да приеме в началото на 1991 г. като основна своя стратегическа цел подкрепа на българската реформа в природозащитното законодателство. Използвайки подкрепата на Рио’92 Зелени Балкани започна работа по следните направления в областта на природозащитното законодателство:

- Популяризиране и лобиране за ратификация на международните конвенции за биологичното разнообразие (CBD, Берн, CITES)
- Хармонизация на вътрешното законодателство и изработването на ново, съобразено с международните конвенции и европейските директиви. 

В резултат на програмата са осъществени пет проекта, девет национални кампании и са проведени 26 работни срещи и пресконференции. Публикувани са осем специализирани издания. В масмедиите са публикувани десетки статии и интервюта.

Най-важни резултати:


Кампания за ратифициране на Конвенцията за биологичното разнообразие. 
Изготвени бяха две политически декларации, които бяха разпространени сред българския парламент, правителство и сред делегатите на международния форум “Околна среда за Европа”, състоял се в София 1995 г. 
Проведени бяха пресконференции и срещи с депутати и правителствени служители. 

Обществения натиск оказан от кампанията на Зелени Балкани значително ускори процеса на ратификация и Конвенцията за биологичното разнообразие най-сетне беше ратифицирана през 1996 г.

Закона за защитените природни територии. През периода 1996-97г. Зелени Балкани изготвиха серия от становища и доклади, които бяха изпратени на парламента и правителството. 40 текста от предложенията на дружеството бяха одобрение от българския парламент и станаха част от новия Закон за защитените природни територии. Предложенията се отнасяха до: управлението на природни паркове; участие на обществеността; финансиране и др. Проведени бяха три работни срещи и няколко пресконференции. За оказване на въздействие върху политиците бяха публикувани девет публикации и интервюта в медиите.

Закон за горите. Като резултат от три експертни обсъждания през периода 1996 - 1997 години, бяха изготвени становища предназначени за Законопроекта за горите. 11 текста от предложените от Зелени Балкани бяха приети от парламента и станаха част от новия Закон за горите. Предложенията на Зелени Балкани се отнасяха до: управление на горски местообитания с висока консервационна стойност; защита на заливни, крайречни и равнинни гори; организация на охраната на горите и др. Бяха проведени няколко форума (Национална кръгла маса и две работни срещи), а също и серия от пресконференции и интервюта в медиите.

Закон за биологичното разнообразие. Няколко становища изработени от експерти на Зелени Балкани с конкретни повече от 20 текста, бяха предоставени на правителството. Спектъра на предложенията беше широк и съдържаше: постановки за управление на местообитания с висока консервационна стойност; изграждане на националната мрежа “Натура 2000”; редакции и допълнения към приложенията на Закона (списъци на видове и местообитания); форми на обществено участие и др. За оказване на въздействие на политиците изработените становища бяха представени на обществени форуми и пресконференции. Публикувани бяха статии и интервюта в националните медии. 

В периода след 2000 и до сега експерти на Зелени Балкани участват активно в процесите по изменение и хармонизиране на природозащитното и ресурсно законодателство и съответните подзаконови нормативни актове.

Общо над 160 текста и члена предложени от Зелени Балкани са включени в действащата нормативна уредба в сектора гори, опазване на биологичното разнообразие и околната среда. 

Публикации

Като резултати от програмата до този момент са публикувани три специализирани издания, пет национални доклада, три статии в международни издания и повече от 50 публикации и интервюта в националните медии. 


Програмата на Зелени Балкани “Подкрепа на реформата в природозащитното законодателство” беше финансирана многократно от различни европейски и американски донори, основните от които са: Програмата ФАР-Демокрация на ЕС, Програма Демократична мрежа ” в България (финансирана от Американската агенция за международно развитие съгласно споразумение за сътрудничество с Института за устойчиви общности), Програмата ФАР АКСЕС на ЕС, Тръста за гражданското общество в Централна и Източна Европа.