default

РАЗШИРЯВАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Обявяването на нови защитени територии е основен подход за дългосрочното и успешно опазване на природата в места с висока консервационна стойност. По този начин се осигурява институционална защита на ценни видове и местообитания, създават се предпоставки за устойчиво развитие.

Съществен е приносът на Зелени Балкани за разширяване на българската мрежа от защитени природни територии. През последните 20 години дружеството е предложило 26 защитени природни територии с площ над 650 000 ха . По-голяма част от тях са одобрени от Правителството, а за останалите е в ход процедура по обявяване.

Най-важни резултати:

Местообитания на колониално-гнездящи птици в басейна на р. Марица. 
Повече от 20 години сдружението извършва инвентаризация и мониторинг върху смесените колонии на нощна, гривеста, малка бяла чапла и малък корморан. В резултат са предложени и одобрени четири защитени територии. 

Зимовни местообитания на малък корморан. 
Експерти на сдружението проведоха подробно 20-годишно проучване върху зимовния статус на малкия корморан. В българския участък на река Марица зимува значителна част от световната популация на вида (35%). Важен резултат от проучванията бяха идентифицирането и изработването на предложения за обявяването на пет защитени природни територии – зимни нощувки на малък корморан. Две от тях /Нощувките на марък кормора при Пловдив и Димитровград бяха обявени за защитени територии.

Зимовни местообитания на световно застрашения вид къдроглав пеликан. 
Зелени Балкани са идентифицирали едно от най-значимите в Европа зимовни местообитания на този вид – язовирите Овчарица и Студен кладенец. Предложени са две защитени територии.

Влажни зони в поречието на река Дунав. 
Първостепенен район за работа на дружеството. Идентифицирани и предложени за обявяване са осем защитени територии, две от които са с Европейско консервационно значение: 
- Природен парк “Персина” с площ 22 000 ха, съхраняващ влажни зони, заливни гори и хабитати с европейско консервационно значение. 
- Защитената територия “Калимок-Бръшлен” с площ 952,349 ha.

Гнездови местообитания на световно застрашения вид царски орел - в Южен Сакар са предложени две защитени територии, съвместно с БДЗП.

Природен парк Западни Родопи
Сложен комплекс от биогеографски, исторически и политически фактори са били причина планинския масив Западни Родопи, с площ от 800 000 ха да запази до днешни времена своето високо консервационно и ландшафтно значение. Повече от 20 години българската природозащитна общност е правила неуспешни опити Западни Родопи да бъдат подходящо защитени. Последната кампания за защита на Родопите, проведена от Зелени Балкани и Българският съюз за защита на Родопите, съпроводена с продължителни проучвания и оценки, най-сетне се увенча с успех. Стартирана е законовата процедура за обявяване на една от най-големите защитени територии в Европа – Природен парк Западни Родопи. Проведена е огромна по мащабите си информационна кампания за обявяването на парка на територията на над 20 общини и 100 населени места в Западни Родопи. 

Зелени Балкани са сред инициаторите на кампания в Защита на защитените територии от многобройните посегателства върху тях, като неконтролируемо застрояване, унищожаване на местообитания и видове с висока стойност, унищожаване на живописни места и ландшафти и д-р.. Кампанията обедини усилията на над 20 български природозащитни организации и получи огромна обществена подкрепа за защита на националните паркове Пирин и Рила, природен парк Странджа и пр. Повече можете да научите на www.forthenature.org.