Новини

Зелени Балкани участва в работна среща за предотвратяване използването на отровни примамки срещу вълци в гнездовите райони на царски орел в Сакар

Зелени Балкани участва в работна среща за предотвратяване използването на отровни примамки срещу вълци в гнездовите райони на царски орел в Сакар

08.10.2019
Целта е да се ограничи риска от отравяне на царски орли други хищни птици в района.
 
Срещата бе проведена на 02.10.2019 от РИОСВ – Хасково, след като местното Сдружение "Природен Парк Сакар“ алармира за повишаване на числеността на вълците в района на Защитена Зона "Сакар“ част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Зелени Балкани оказа съдействие при подготовката и организирането на срещата, както и при нейното провеждане.
 
Данните от мониторинга на царски орел в района, който се провежда от Зелени Балкани и БДЗП, показват тревожни тенденции при гнездящите орли в района. Подмяната на партньори при гнездящите двойки, незаемане на известните гнездови територии и понижена продуктивност на популацията на царските орли в Сакар през последните години са някои от причините, които дават косвена информация за възможна загуба на птици в резултат на тровене. Притесненията на природозащитниците произлизат от вероятното използване на отровни примамки срещу вълците, от които жертва на отравяне да са станали и птици от редкия вид.
 
Сакар е в близост и до районите обитавани от лешояди (Източни Родопи и Стара Планина) и се явява своеобразно свързващо звено между тях. Случаи на изполване на отровни примамки за вълци или чакали биха застрашили сериозно и лешоядните популации в региона.
 
Целта на проведената работна среща бе да се разясни сред местните стопани риска от използването на отровни примамки и наказателната отговорност на която подлежат извършителите. Пред участниците бяха представени усилията на природозащитниците по възстановяване на едрите лешояди в България (проект LIFE08 NAT/BG/278 LIFE14 NAT/BG/649) и последните инциденти с отрови в Кресненското и Искърското дефиле.
 
В срещата участваха представители на водещите природозащитни организации Зелени Балкани и БДЗП, както и Сдружение "Природен Парк Сакар“. От страна на институциите, освен представителите на РИОСВ, участие взеха БАБХ, ДГС Свиленград, в чиято сграда се проведе срещата, представители на общинска администрация, Ловно рибарските сдружения Свиленград и Любимец, РДГ – Кърджали и Лесотехнически университет – София.
 
За съжаление срещата премина при слаб интерес от страна на животновъдите от района.
 
Също така прави впечатление, че липсват официално внесени оплаквания от животновъди за загуби нанесени им от вълци, оформени според установения законов ред.

 
За допълнителна информация:

Градимир Градев - Ръководител на проект 
е-mail : ggradev@greenbalkans.org   моб. тел: +359885 609289
 
Симеон Марин – Полеви координатор, проект LIFE14 NAT/BG/649
е-mail : smarin@greenbalkans.org   моб. тел: +359889 223173