Опазване на видовете

default

Белошипа ветрушка

.
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с неприятелите в земеделските територии. До 1960 г. е считан за една от най-многочислените хищни птици в Европа.

В резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, числеността на вида в България рязко намалява и повечето от колониите изчезват. След 1985 г. гнезди главно в Родопите, долината на р. Русенски Лом, Източния Балкан, Сакар и Югозападна България, а през 2005 г. вероятно са се наблюдавали само единични двойки и няма известни гнезда. Мигрира в неизвестна численост над цялата страна, след 2000 г. – предимно по Черноморието, възможно и в Източна България.

Нашата работа:

Работата за белошипата ветрушка на Зелени Балкани датира от 1989 г., когато е регистрирано и последното гнездово находище на вида в Сакар планина. Популациите на вида в съседните ни Гърция и Турция са едни от най-многочислените в Европа, но видът така и не се завръща в България.

.


За възстановяването на вида в страната експерти на сдружението обединяват усилия в рамките на проект "По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360“, като избират метод чрез директно освобождаване на млади птици в природата. 

Консервационната програма на Зелени Балкани за възстановяване на вида включва следните дейности:
 • Почистване на пасища и подпомагане на местните практики на пашуване за подобряване на местообитанието;
 • Изготвяне на предписания за интегриране в Плановете за Управление за целевите зони от НАТУРА 2000;
 • Изготвяне на Национален План за Действие за белошипата ветрушка;
 • Изготвяне и разпространение на ръководство със строителни практики, подходящи за гнезденето на белошипата ветрушка;
 • Осигуряване на места за гнездене, с цел стимулиране на естественото възстановяване на вида;
 • Поддържане на размножаваща се група в размножителния център на DEMA (Испания), осигуряваща малки за транслокация и освобождаване в ЗЗ „Сакар”;
 • Създаване на размножаваща се група в Спасителния Център на Зелени Балкани;
 • Създаване на адаптационна клетка и Демонстрационен Център за белошипата ветрушка в ЗЗ „Сакар”;
 • Проучване на най-близките колонии на вида в Турция и Гърция;
 • Прилагане на съвременни сателитни технологии за проследяване на миграцията и поведението на птиците;
 • Провеждане на интерактивна образователна програма и мобилизиране на широка обществена подкрепа;
 • Изграждане на мрежа от експерти за обмен на информация и експертиза;
 • Извършване на редовен мониторинг на находищата в Източни Родопи и Сакар планина.

Резултати:

В резултат от целенасочената и последователна работа, белошипата ветрушка е възстановен като гнездящ за страната вид и първата колония е създадена в SPA Сакар (Special Protection Areas). Първото гнездене на 5 двойки беше регистрирано през 2014 г. в околността на с. Левка, общ. Свиленград. Постепенно колонията нарастна на размер и през 2017 г. достигна 20 двойки, гнездящи главно в изкуствени гнездилки, поставени от екипа на Зелени Балкани, специално за тази цел. Заедно с това, в рамките на проекта през 2014 г. беше открита друга, непозната преди това, колония на белошипи ветрушки, гнездящи в „Лукойл Нефтохим Бургас”. Това откритие беше направено с участието на работници от фирмата и подкрепата на РИОСВ Бургас.
 • Предложено е обявяването на Източни Родопи за природен парк;
 • Осигурява се и се прилага Националният план за опазването на белошипата ветрушка;
 • Обезопасени са над 200 стълба в районите на Сакар и Бяла река; 
 • В рамките на проекта са маркирани над 600 птици, включително индивиди от дивата популация, преминали през колонията в Левка;
 • С помощта на радиопредаватели се проследяват първите движения и гнездовата територия на новосфромиранат колония;
 • В проектните територии са монтирани над 80 гнездилки и 13 изкуствени кацалки;
 • Образователни и информационни дейности – изграден демонстрационен център, представящ живота на белошипите ветрушки.

.

Как мога да помогна:
 • Като участвате в популяризирането на дейностите, целите и резултатите от проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ и програма LIFE на Европейския съюз;
 • Като станете доброволец и участвате в поддържането и управлението на Модул за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки;
 • Като участвате в провеждането на мониторинг и проучване на белошипата ветрушка;
 • Като направите дарение за опазването на вида. За повече информация виж ДАРЕНИЯ.

Повече информация за дейностите по опазване и възстанояване на белошипата ветрушка в България, може да намерите тук.