default

Чапли

Малка бяла чапла
В България се срещат 9 вида чапли. По редица причини, най-важната от които е унищожаването на естествените местообитания като влажни зони и крайречни гори, съществуването им е изправено пред сериозна заплаха.

Нашата работа
Работата ни за опазване на чапловите птици е насочена както към директни консервационни мерки, така и към опазване и възстановяване на естествените им местообитания. В тази връзка се осъществяват следните дейности:
 • експедиции и проучвания на местообитанията на чаплите;
 • наблюдения, мониторинг на чапловите колонии;
 • охрана на чаплови колонии по време на размножителния период;
 • предложения за обявяване на защитени територии, целящи защита на чаплови колонии и местообитания на чаплите;
 • маркиране на защитени територии и поставяне на информационни табели;
 • възстановяване на влажни зони;
 • поставяне на изкуствени макети за привличане на гнездящи чапли и поставяне на платформи за гнездене.

Нощна чапла


Резултати
 • От 1981 г. насам доброволци на сдружението охраняват и извършват консервационни дейности на смесените чаплови колонии в басейна на р. Марица;
 • Обявени са 6 нови защитени територии за опазване на колониално гнездящи птици в басейна на река Дунав и Марица;
 • Успешни са опитите за разселване и възстановяване на колониите, чрез поставяне на изкуствени макети;
 • Издадени и разпространени са плакат и стикери за опазване на чаплите;
 • Маркирани са и са поставени информационни табели на чапловите колонии в Конуш и Паничери;
 • Събрани са кадри и се изготвя филм за живота на чаплите.

Как мога да помогна?
 • Като участвате в експедициите по река Марица, река Дунав и проучванията на местообитанията на чаплите.
 • Като участвате в наблюденията и охраната на чаплови колонии.
 • Като участвате в информационните кампании за опазване на чаплите.
 • Като изпращате пострадали в дивата природа чапли в Спасителния център в Стара Загора.
 • Като дарите средства за опазване на чаплите в България. Виж подробности в страницата ДАРЕНИЯ.