Опазване на видовете

default

Делфините (китоподобните)

Делфините (китоподобните)
В Черно море се срещат три вида китоподобни от подразред зъбати (Odontoceti). Представители на семейство Делфини (Delphinidae) са обикновения делфин (Delphinus delphis) и бутилконосия делфин, афала (Tursiops truncatus). Представител на семейство Морски свине (Phocoenidae) е морската свиня, муткур (Phocoena phocoena). Към момента и трите представителя на китоподобните в Черно море са определени като отделни черноморски подвидове от Международния съюз за опазване на природата (IUCN) и са включени в Червения списък на застрашените видове. Черноморския бутилконос делфин, афала (Tursiops truncatus ssp. ponticus) и черноморската морска свиня, муткур (Phocoena phocoena ssp. relicta) са в категория „застрашен”; черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ssp. ponticus) е в категория „уязвим”.


Нашата работа:

Проучвания


Нашите дейности по проучване и опазване на китоподобните стартират през 2005-2006 г. като част от процеса на изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000. Проведени са целенасочени теренни наблюдения с цел установяване на зони от значение за опазване на китоподобните. През 2006 г. е организирана експедиция с малък плавателен съд в крайбрежната зона с цел проучване състоянието на китоподобните в тази зона. 
От 2008 г. започва систематично събиране на информация за изхвърлени на брега китоподобни. Организирано е международно обучение с колеги от Украйна – д-р Алексей Биркун и д-р Сергей Кривохижин от Лаборатория Брема. СНЦ „Зелени Балкани” поддържа доброволна система за мониторинг на изхвърлени на брега китоподобни по южното Черноморско крайбрежие на България, а ИРР-Варна събира информация за северното Черноморие. Проучването на изхвърлени на брега китоподобни е важен метод за оценка на състоянието на популациите на тези видове. През 2010 г. експерти на сдружението участват в международно обучение за прилагане на метода „Фото-идентификация на китоподобни”. От 2012 г. метода е въведен пилотно по южното Черноморско крайбрежие на България и е изготвен първи каталог за този регион. През 2013 г. експерт на сдружението участва в международно самолетно проучване на численост и плътност на популациите на трите вида китоподобни в Северозападно Черно море.
През 2013 г. изготвихме предложения за две методики за проучване на китоподобните бозайници по Черноморското крайбрежие на България към Националната Система за Мониторинг на Биологичното разнообразие, координирана от Изпълнителна Агенция по Околна среда. Методиките, които предложихме са: "Събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни (Cetacea) по Българското Черноморско крайбрежие" и "Фото-идентификация на китоподобни".
Експерти на сдружението участват при изготвянето на Националните доклади към ACCOBAMS. 


Изграждане на капацитети

Изграждането на капацитети е от изключителна важност във всяка една дейност и опазването на делфините не прави изключение. В тази насока сме организирали различни събития с цел институционално развитие: национална експертна среща, обучение за експерти от научните институти за прилагане на метода „Фото-идентификация”, обучение за еколозите от черноморските общини за действие при случаи на изхвърлени на брега китоподобни.


Повишаване на обществената осведоменост

Дейностите по повишаване на обществената осведоменост са от изключителна важност за възпитанието на положително отношение към природата. Опазването на делфините е популяризирано в нашата работа чрез отбелязването на Международния Ден на Черно море и изготвянето на специализирана изложба „Делфините в Черно море”, която е част от експозицията в посетителски център „Поморийско езеро”. Издадена е брошура и диск с каталога "БУЛФИНС 2012" - резултат от пилотното прилагане на метода "Фото-идентификация на делфини" в българските води на Черно море. Работата ни по проучване и опазване на делфините е отразена в десетки публикации от различни медии.


Партньор на ACCOBAMS

През 2013 г. сдружението се превърна и в първия официален партньор в България на ACCOBAMS - Споразумението за опазване на китоподобните в Средиземно, Черно море и съседните части на Атлантическия океан. 
Брошура за фото-идентификация на китоподобни 433.93 KB (pdf) Свали
Каталог BULFINS 2012 2.54 MB (pdf) Свали
План за опазване на китоподобните в Черно море 1.59 MB (pdf) Свали
Проучване на изхвърлени на брега китоподобни 215.77 KB (pdf) Свали
Фото-идентификация на китоподобни 275.03 KB (pdf) Свали
Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни 2.04 MB (pdf) Свали