default

Лешояди

Черен лешояд
В България естествено се срещат четирите европейски вида лешояди - брадат, белоглав, черен и египетски. Понастоящем в страната ни като гнездящи видове се срещат само белоглавият и египетският лешояд. Предполага се, че гнездят 1-2 двойки черни лешояди, без обаче да са открити техните гнезда. Брадатият лешояд е изчезнал за фауната на България, като изключително рядко могат да се наблюдават единични скитащи екземпляри.

Основните причини за изчезването на лешоядите са изчезването на традиционното пасищно животновъдство, използването на отрови срещу наземни хищници, промяната в местообитанията и бракониерският отстрел.

Нашата работа

Консервационната програма на Зелени Балкани за опазване на лешоядите се осъществява от 1991г. и включва следните дейности:
 • проучвания на подходящите местообитания и райони за опазване и реинтродукция на лешояди;
 • изкуствени подхранвания на площадки в Източни и Западни Родопи както и в Източна Стара Планина;
 • поставяне на изкуствени гнезда;
 • кампания срещу използването на отровни примамки за наземни хищници;
 • поощряване развитието на екстензивно животновъдство в целевите райони;
 • опазване и реставрация на приоритетни хабитати;
 • информационни кампании;
 • телеметрично проследяване на маркирани с предаватели птици;
 • разработване на стратегии и планове за реинтродукция на лешоядите.

След 2002 г. дейностите на Зелени Балкани по опазване на лешоядните птици се осъществяват в рамките на Балканския план за консервация на лешоядите. Тези дейности се извършват с активното сътрудничество на Фондациите за Черния и Брадатия Лешояд, Франфуртското Зооложко Дружество и редица други международни експерти и организации!

Площадка - село Пелевун


Резултати

През 1993 година експерти на Зелени Балкани откриха единственото гнездо на изчезналия от повече от 100 години Черен лешояд. За съжаление двойката беше отровена в следствие на използването на отрови за регулация на вълците.
С помощта на труда на 80 доброволци на Зелени Балкани и 30 британски доброволци от BTCV беше построена най-голямата площадка за подхранване на лешояди в Източни Родопи.
Екипът на Зелени Балкани, вече повече от 10 години редовно организират подхранване на редките лешояди в Източни Родопи.
Символът на българската природозащита – брадатият лешояд, е изчезнал в страната от повече от 50 години . Зелени Балкани започна програма за реинтродукция съвместно с Фондациите за консервация на черния и брадатия лешояд, финансирана от Франкфуртското Зооложко Дружество и DBU. Ежегодно се провеждат експедиции за издирване на нови местообитания и територии подходящи за съществуването на четирите вида лешояди. Стартира програма за волиерно размножаване на вида в Спасителния център за диви животни, управляван от Зелени Балкани.
Съвместно с Дирекцията на Природен парк "Сините Камъни" и с подкрепата на Министерството на околната среда и водите е изградена площадка за подхранване на територията на парка.
Съвместно със същата Дирекция бе стартирана и програма за реинтродукция на белоглавия лешояд в парк „Сините Камъни”.
Организацията разработи Национален План и Стратегия за реинтродукция на брадатия лешояд в България.
Издадени са 10 различни издания, проведени са над 20 срещи и презентации с местни хора и ученици, поставени са информационни табели.
От 2006 година, съвместно с екипа на WWF от резерват Дадя и БДЗП се осъществява програма за радиотелеметричо проследяване на маркирани черни лешояди от колонията в Гърция.Как мога да помогна?
 • Като участвате в дейностите за подхранване и наблюдение на площадките за подхранване на лешоядите;
 • Като участвате в телеметричното проследяване на маркирани с предаватели птици;
 • Като участвате в експедициите за проучване на подходящите местообитания за реинтродукция на лешояди;
 • Като сигнализирате за незаконно използване на отровни примамки срещу наземни хищници;
 • Като участвате в информационните дейности за опазване на лешоядите (представяния и презентации по места, разпространение на информационни материали);
 • Като дарите средства за опазване на лешоядите в България. За повече информация виж ДАРЕНИЯ.

Строеж на волиера за адаптация - село ПелевунДейностите на Зелени Балкани за опазване на лешоядите се осъществяват с финансовата подкрепа и в партньорство с Франкфуртското Зооложко Дружество, Фондацията за Черния Лешояд, Фондацията за Брадатия Лешояд, EURONATUR, Whitley Foundation.

Повече информация за Плана за реинтродукция и консервация на лешоядите на Балканите, можете да намерите на интернет страницата www.balkanvultures.net.
План за действие и Национална стратегия за възстановяване на гнездeщата популация на брадат лешояд в България - английски език 548.81 KB (pdf) Свали
Анализ на възможностите за реинтродукция на брадатия лешояд (Gypaetus barbatus) в Източна Стара Планина и Роякско-Провадийското плато 6.4 MB (pdf) Свали