Опазване на видовете

default

Малък корморан

Малък корморан...

Птиците се концентрират да нощуват на едни същи места всяка нощ – това са т.нар. нощувки, които представляват дървета в коритата на реките. Сигурността на тези места и спокойствието на птиците е от голямо значение за тяхното оцеляване. Често безпокойството или стрелбата на бракониери прогонват малките корморани от нощувките. В търсене на ново подходящо място, птиците губят много енергия и често загиват от изтощение. 
Поради незнание или преднамерено, много птици се отстрелват от бракониери (особено в районите на рибовъдните стопанства, където птиците понякога се хранят). Унищожаването на естествените крайречни гори и местообитания е друга голяма заплаха за съществуването на вида.

Нашата работа
 • мониторинг – по време на зимуването на вида в страната се следи числеността на птиците в известните нощувки във вътрешността на страната – това дава добра представа за броя на зимуващите птици в нашата страна.
 • охрана на нощувките – т.нар. охрана се осъществява от доброволци и цели да се предотврати безпокойството и бракониерската стрелба по птиците на местата за нощуване. По този начин се осигурява тяхното спокойствие, което е от голямо значение за успешното им презимуване.
 • План за действие за малкия корморан – разработването му цели идентифициране на заплахите за вида и предвиждането на конкретни мерки за тяхното ограничаване.
 • обявяване на нови защитени територии – целта ни е да осигурим институционална защита на нощувките. 
 • информационни и образователни дейности – поставяне на табели, маркиране на нощувките, провеждане на презентации, работа с ученици, ловно-рибарски дружества и граждани

Малък корморан


Резултати
 • Като резултат от 20-годишни популационни и теренни изследвания е изработен първият в страната подробен План за действие за опазване на този световно застрашен вид. 
 • Идентифицирани бяха 5 територии, за които е изготвена цялата документация за обявяването им за защитени 
 • По предложение на Зелени Балкани са обявени защитените местности „Нощувка на малък корморан – Димитровград”, и „Нощувка на малък корморан – Пловдив”
 • Всяка зима, се полагат повече от 200 човекодни доброволен труд за охрана на зимните концентрации на малкия корморан.

Как мога да помогна?
 • Като участвате в т.нар. охрана и наблюдения на нощувките на малък корморан (край Пловдив и пр.);
 • Като участвате в среднозимните преброявания на водолюбивите птици;
 • Като участвате в информационните дейности (презентации по места, разпространение на информационни материали, поставяне на табели);
 • Като участвате в други дейности за опазване на вида (като маркиране на защитени територии и пр.);
 • Като дарите средства за опазването на този рядък вид. Повече за възможностите аз дарения научете ТУК.

Дейностите ни за опазване на малкия корморан се осъществяват благодарение на всеотдайността на нашите доброволци!