Опазване на видовете

default

Рибарки, дъждосвирци и други водолюбиви птици

Рибарки, дъждосвирци и други водолюбиви птици
РИБАРКИ, САБЛЕКЛЮНИ, КОКИЛОБЕГАЧИ, ДРУГИ ДЪЖДОСВИРЦОВИ И ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ 

Чайките, рибарките и различните дъждосвирци, са птици привързани към влажните зони – морета, езера, язовири, реки и други влажни зони. Някой от тях се размножават в България, други зимуват у нас, трети само прелитат над страната ни по време на миграция. 
Рибарките – гривеста, речна, малка белочела, дъждосвирците – саблеклюн, коклибегач, морски и речен дъждосвирец се размножават основно по Черноморското крайбрежие, солниците, големите реки – Дунав и Марица, или по-малки водоеми. Те образуват самостоятелни или смесени колонии, обединяващи няколко птици или няколкостотин двойки.

Много от тези птици са застрашени и техните колонии са драстично намалели. Унищожаването на местообитанията, застрояването на морското крайбрежие, прекалената урбанизация и засилващият се туристически поток, пресушаването на влажните зони и коригирането на речните корита заплашват оцеляването на тези типични обитатели на влажните зони.

Нашата работа

Усилията на Зелени Балкани за опазването на тези видове са насочени основно към подобряване на гнездовите местообитания, възстановяване на унищожени или увредени хабитати, опазване на гнездови колонии, редовни наблюдения, контрол на бракониерството, повишаване на обществената осведоменост и популяризиране на природозащитните дейности.

За целта са реализират следните дейности:
- изграждане на местообитания за гнездене (изкуствени острови) за рибарки, саблеклюни и чайки; 
- изграждане на местообитания за гнездене (изкуствени плаващи острови) за патици;
- поставяне на гнездови камери за ангъчи;
- провеждане на редовни експедиции с лодка по реките Дунав и Марица и отчет на числеността и видовия състав на гнездящите водолюбиви птици;
- осъществяване на международни работни ваканции за изграждане на изкуствени места за гнездене в района на Поморийско езеро;
- извършване на редовни наблюдения на най-голямата на Балканите колония на гривеста рибарка в Поморийско езеро и отчитане на числеността и видовия състав на другите целеви видове в района;
- отпечатване на информационни издания;
- обществени прояви и информационни срещи със целеви групи;
- образователни програми с деца и младежи.

Благоприятно въздействие за опазването на тези видове са консервационните ни програми за опазване и възстановяване на влажните зони и други местообитания.

Резултати

- Зелени Балкани изпълнява проект „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, подкрепен от Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световната Банка. Проектът е на стойност над 2 милиона долара и има за цел устойчиво управление и възстановяване на Поморийското езеро като местообитание на редки видове водолюбиви птици. Повече за проекта може да намерите ТУК

- Изградени са над 400 кв.м. нови местообитания за гнездене на редките видове птици на ЗМ ,,Поморийско езеро”.  В резултат на новите места за гнездене популацията на гривестите рибарки (Sterna sandvicensis) в района се е повишила многократно. От 6 двойки през 1996 г. до над 1300 двойки гнездещи гривести рибарки през 2004 г., което превръща колонията в най–голямото гнездово находище на Балканския полуостров. Това е най–значимото за страната увеличение на даден вид в определен район, благодарение на преки консервационни дейности.

- Изкуствените острови се използват още от речни рибарки (Sterna hirundo) и малки белочели рибарки (Sterna albifrons), като последните са достигали численост от 55 двойки през 2001. Саблеклюни (Recurvirostra avosetta) също използват островите за гнездене, с най-много 44 двойки през 2001. През размножителния сезон островите още се използват от малки черноглави чайки (Larus melanocephalus), дългоклюни чайки (Larus genei) и др. 

- На Поморийско езеро от 1996 г. ежегодно се провеждат работни ваканции -18 до момента, с участието на над 250 доброволци от България, Великобритания, САЩ, Нова Зеландия, Македония и Турция. Положени са над 2500 човекодни доброволен труд за подпомагане гнездовите местообитания на защитени видове. Две от работните ваканции на Поморийско езеро бяха официално открити от Вицепрезидента на Република България - ген. Ангел Марин.
С участието на над 40 доброволци в района са опръстенени повече от 4500 птици, което спомага за тяхното проучване.
Поставени са 5 информационни табели.
Издаден е постер, популяризиращ солената лагуна Поморийско езеро и възможностите за алтернативен туризъм в района
Провеждат се различни образователни програми с деца и  младежи

Допълнително за опазването и проучването на водолюбивите птици са извършени над 30 експедиции по Марица и Дунав 
Екипът на Зелени Балкани ежегодно участва и в Среднозимните преброявания на водолюбивите птици, като част от Международната инициатива на Wetlands International провеждана в целия свят.

Издадени са информационни материали за водолюбивите птици. Поставени са информационни табели.


Как да помогна: 
- като участвате в работните ваканции на Поморийско езеро (август/септември);
- като участвате в редовните експедиции по Марица и Дунав;
- като подпомагате материално експедициите или като направите дарение за опазването на тези видове - виж ДАРЕНИЯ.
- като следите за бракониерски прояви и ни информирате;
- като предоставяте информация за намерени птици, маркирани с орнитологични пръстени;
- като участвате в опръстенявания на птици;
-като информирате Спасителния цантър за диви животни в Стара Загора за намерени ранени или бедстващи птици.

Дейностите ни са подпомагани от Глобалния екологичен фонд, Световна Банка, BTCV, БШПОБ, Община Поморие, Фондация „Бургас, екология и човек”, Комитет против убийството на птици, ЕURONATUR и др.