default

Риби

Опазване на риби
Редки и застрашени от изчезване видове има не само сред бозайниците и птиците, но и сред рибите. 
В българската ихтиофауна има видове застрашени от изчезване в световен мащаб - немската есетра (Acipenser sturio) и шипа (Acipenser nudiventris). За тях от десетилетия нямаме данни за улов и за съжаление може да ги считаме като изчезнали от нашата фауна. С намаляваща численост са и останалите представители на семейството на есетровите риби (Acipenseridae). Не е трудно да се досетим каква ще бъде и тяхната съдба, ако не се предприемат бързи мерки за тяхното опазване. За изчезнал вид се смята и ручейната минога (Lampetra planeri). Много лесно могат да изчезнат (ако това вече не се е случило) и видове с ограничено разпространение като планинския кефал (Leuciscus cephalus) и умбрата (Umbra krameri).
Зелени Балкани работят за опазването на шипа (Acipenser nudiventris). Видът има особено неблагоприятен статус в Червения списък на IUCN – в категорията  „критично застрашен” (за популацията на вида в р. Дунав). Консервационният статус и за останалата част от естествения му ареал не е по-добър.

Заплахите за вида (както и за всички есетри) в страната са осъществяваният в продължение на години свръхулов (както в река Дунав така и в Черно море), промените в хидрологията и хидроморфологията на р. Дунав, замърсяването на водите.

Нашата работа
Работата ни за опазване на шипа е насочена към опит за сформиране на генбанка на вида на базата на индивиди от природата и такива, които са в плен. В тази връзка се осъществяват следните дейности:
- Работа с местни риболовци на р. Дунав и Черно море за улов на живи екземпляри.
- Опит за внасяне на оплоден хайвер или живи рибки от екземпляри в плен за създаване на генбанка и последващо връщане на екземпляри в река Дунав.

Резултати:
Липса на уловени екземпляри до момента, въпреки проведената мащабна кампания, което е показателно за критичното състояние на вида в нашата акватория.
Активни преговори за внос на оплоден хайвер от Федералния център за генетика и селекция на рибовъдството, в гр. Краснодар, Русия.
Осъществена информационна кампания сред рибари и жители в района на Дунав.

Как мога да помогна?
- като участвате в издирването и улова на екземпляри за създаването на генбанка, размножаването на вида в изкуствени условия и връщането му в природата - ако сте риболовец по р. Дунав и Черно Море при улов на вида запазете го жив и се свържете с нас (предвидена е парична награда);
- като ни окажете финансова подкрепа за опазването на шипа. Виж ДАРЕНИЯ.


Дейностите ни за опазване на шипа се осъществяват с финансовата подкрепа на ПУДООС към МОСВ.
 

Връзки:
www.fishbase.org
www.iucnredlist.org - страница на Червения списък на Световния съюз за защита на природата (IUCN)
www.slrb-bg.com
- Съюз на ловците и риболовците в България