default

Царски орел

Царски орел
Царският орел (Aquila heliaca) е световно застрашен вид. Включен е в приложение 1 на Директивата за птиците, приложение 3 на Бернската конвенция, Бонската конвенция, Червената книга на България.

Широко разпространен в страната ни в миналото, числеността му рязко намалява като понастоящем се оценява на около 30-35 двойки. Известни не повече от 20 гнезда, като основната част от тях е съсредоточена в района на Сакар и Дервентски възвишения.

Нашата работа:

Работата на Зелени Балкани за мониторинга, проучването и опазване на Царския орел в България, датира от 80-те години година с откриването на първите две гнездящи двойки за района на Сакар. Днес усилията са насочени основно към следните дейности:
 • проучване и редовно наблюдение на всички известни гнезда; 
 • експедиции за локализиране на нови гнезда на царски орел, проучване на подходящите райони за гнездене и определяне на лимитиращите фактори;
 • охрана и наблюдение на застрашени гнездата по време на размножителния период на птиците, с цел предотвратяване изземване на яйца и малки от бракониери, безпокоенето на птиците, изсичане на дърветата, на които са разположени гнездата. Наблюденията спомагат за осигуряването на ценна научна информация за поведението и екологията на вида, които са от огромно значение за неговото опазване;
 • залесявания – залесяванията допринасят за преодоляване на един от основните лимитиращи фактори за разпространението на вида – липсата на подходящи за гнездене дървета. Приоритетно се използват фиданки на черна топола и други местни видове;
 • поставяне на изкуствени гнезда – опита заимстван от други страни показва че поставянето на изкуствени гнезда допринася за привличане на птиците и загнездването им в даден район;
 • обявяване на нови защитени територии и включване на местообитанията на царския орел в екологичната мрежа НАТУРА 2000;
 • маркиране на царски орли с радиопредаватели и GPS предаватели за проследяване движението и миграцията на царските орли;
 • образователни кампании с местните хора – повишаването на екологичната култура на хората в районите, които се опазва даден вид е от изключително значение за неговото опазване. Зелени Балкани провежда множество срещи и презентации с местните хора, кметства и училища за опазване на царския орел;
 • поставяне на информационни табели – табелите допринасят за осъзнаване значимостта на царския орел и неговите местообитания;
 • издания – организацията разработва различни информационни материали (плакати, дипляни, стикери и тениски) за царския орел, които допринасят за осигуряването на обществена подкрепа за мерките да негово опазване;
 • провеждането на научни изследвания за хранителния спектър, биологията, поведението и екологията на вида;
 • осъществяване на АНТИДОТ програма за предотвратяване на незаконното ползване на отрови срещу наземни хищници;
 • спасяване на бедстващи царски орли и последващо лечение и възстановяване в Спасителния център за диви животни.

 
Млад царски орел Резултати:
Първите гнезда в Сакар бяха открити от специалисти на Зелени Балкани през 1986-1989 г. От тогава досега в резултат от доброволната охрана и подхранванията на птиците от доброволци на Зелени Балкани и БДЗП, гнездовата популация се утрои и достигна близо 20 двойки.

В резултат от целенасочената и последователна работа, доброто сътрудничество с БДЗП , РИОСВ и ДЛ по места, популацията на царския орел се стабилизира и през последните години и се наблюдава тенденция за увеличаване на числеността.
 • Проведени са десетки експедиции за издирване на нови гнезда и проучване на местообитанията на вида.
 • Само за периода 2005 – 2007г. са положени над 600 човекодни доброволен труд за охрана на гнездата по време на размножителния период.
 • Засадени са близо 1000 дървета, за да се осигури в по-далечно бъдеще възможности за гнездене.
 • За първи път в страната екипът на организацията осъществява изкуствено подхранване на орлите – сега това е утвърдена практика, която повишава гнездовия успех на някои от двойките.
 • През годините са поставени 10 изкуствени гнезда в района на Сакар и Дервентските възвишения.
 • За опазване гнездовите местообитания на вида Зелени Балкани съвместно с БДЗП предложиха за обявяване 2 защитени територии, 6 места са включени в мрежата НАТУРА 2000 с основен приоритет опазването на царския орел и неговите местообитания.
 • За първи път в страната през 2007г. са поставени радиопредаватели и GPS предаватели за проследяване движението и миграцията на царските орли.
 • Проведени са над 100 представяния и срещи с местни хора и ученици, издадени са три информационни издания и са поставени 3 информационни табели.
 • Издадена е научна публикация за хранителния спектър на царския орел.

***Как мога да помогна:
 • като участвате в охраната на гнездата по време на размножителния период (април - август).
 • като подадете сигнал за посегателство върху орлите, бракониерство или незаконно използване на отрови.
 • като разпространите рекламни материали за царския орел.
 • като направите дарение за опазването на вида - за повече информация - виж страницата за ДАРЕНИЯ.
 • като участвате в залесителни акции, поставяне на изкуствени гнезда и други консервационни дейности.

Дейностите ни за опазване на царския орел в България се осъществяват с финансовата подкрепа наPeople’s Trust for Endangered Species, EURONATUR, CBD Habitat, Vogelpark Walsrode Fonds e.V.