default

Видра

Видра

Видрата (Lutra lutra Linnaeus, 1758) е един от широко разпространените бозайници в Стария свят. През последната половина на двадесети век се наблюдава ограничаване на ареала и забележимо намаляване на числеността на вида, особено в Северна Африка, Западна и Централна Европа. Основни причини за това са замърсяването на водите, загубата на местообитания и бракониерството.
Видът е с висок консервационен статус и актуален обект на проучване. Той е включен в Приложение II на Бернската конвенция, Приложение I на Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, Приложения 2 и 4 на Директивата на Съвета на Европейската общност за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Видрата е един от приоритетните видове при изграждането на Европейската Екологична мрежа Натура 2000; включен е и в Списъка на световно застрашените видове (2007 IUCN Red List Of Threatened Species) на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в категория „потенциално застрашен” (near threatened). Често видът е сочен като индикатор за състоянието на цели водосборни райони, чието състояние рефлектира върху неговата популация.Нашият принос в опазването и изучаването на вида е участието ни в следните проучвания и публикации:

Събиране и анализиране на наличните данни за местообитания на видрата (Lutra Lutra) в България и участие в изготвяне на концепция за опазването и в България в рамките на НАТУРА 2000. Дилян Георгиев (“Зелени Балкани”) и Йордан Кошев (“Балкани”), 2006г. (по задание и проект на "Зелени Балкани")

Изследване на видрата (Lutra Lutra) в участъците от поречията на реките Янтра, Русенски, Бели и Черни Лом и Рибарници "Мечка" с цел разширяване на парка и обявяване на нови защитени територии. (по проект на ПП “Русенски Лом”). Йордан Кошев (“Балкани”) и Дилян Георгиев (“Зелени Балкани”) 2006г. 

Habitats, Distribution and Population Density Otter Survey in the Western Rhodopes Mountains (Southern Bulgaria).Georgiev D., S. Stoycheva. 2006. IUCN Otter Spec. Group Bull., 23 (1): 35 - 43. 

Diet of the Otter Lutra lutra in Different Habitats of South-Eastern Bulgaria. Georgiev D. 2006. IUCN Otter Spec. Group Bull. 23 (1): 4 - 10.
Georgiev D. 2007. Study on the Home Range of the Resident Female Otter (Lutra lutra), (Carnivora, Mammalia) in South-East Bulgaria. - Acta zool. bulg., 59 (2), 2007: 165-172.

Изследване състоянието на видрата в ДЛ "Доспат", Западни Родопи. Янислав Янчев (“БДЗП”) и Дилян Георгиев (“Зелени Балкани”) 2007г.

Otters (Lutra lutra L.) mortalities in Southern Bulgaria - A case study. Georgiev D. 2007. IUCN Otter Spec. Group Bull., 24 (1): 36 - 40.

Habitats of the Otter (Lutra lutra L.) in some Regions of Southern Bulgaria. Georgiev D. 2005. IUCN Otter Spec. Group Bull. 18(1): 6 - 13

Eurasian Otters In Micro Dams Of Southern Bulgaria: Where To Place The Monitoring Zones? Georgiev, D.G. (2009).IUCN Otter Spec. Group Bull. 26 (1): 5 - 9
Събиране и анализиране на наличните данни за местообитания на видрата (Lutra Lutra) в България и участие в изготвяне на концепция за опазването и в България в рамките на НАТУРА 2000. 773.23 KB (pdf) Свали
Habitats, Distribution and Population Density Otter Survey in the Western Rhodopes Mountains (Southern Bulgaria). 920.84 KB (pdf) Свали
Diet of the Otter Lutra lutra in Different Habitats of South-Eastern Bulgaria. 407.08 KB (pdf) Свали
Otters (Lutra lutra L.) mortalities in Southern Bulgaria - A case study. 372.84 KB (pdf) Свали
Habitats of the Otter (Lutra lutra L.) in some Regions of Southern Bulgaria. 310.54 KB (pdf) Свали
Eurasian Otters In Micro Dams Of Southern Bulgaria: Where To Place The Monitoring Zones? 142.53 KB (pdf) Свали