Белошипата ветрушка
Начало » Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно.

Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.

Белошипите ветрушки често гнездят в урбанизирани територии, тъй като те предоставят места за гнездене и нивото за заплаха от хищничество в гнездото е ниско, а и обикновено са заобиколени от земеделски територии или открити необработвани пасища, осигуряващи хранителен ресурс. Ето защо видът в голяма степен зависи от човешката дейност не само по отношение на местата за хранене, но също и заради наличието на места за гнездене.

Консервационни проблеми и заплахи.

В миналото, Белошипата ветрушка е била широко разпространена в България, гнездейки „навсякъде” в средата на 19в. Към момента няма потвърдено размножаване на двойки Белошипи ветрушки в България.

Намаляването на хранителната база на Белошипата ветрушка в резултат на интензивното използване на пестициди и отрови, заедно с обрастването и изоставянето на пасищата и обработваемите земи, водещо до унищожаване на хранителния хабитат, се считат за едни от основните причини за изчезването на вида в България.

Най-сериозният проблем днес е критично ниската численост на популациите и изолацията, които не позволяват на дребните соколи да се възстановят естествено.

Нещо повече, видът е силно зависим от напълно антропогенно повлиявани хабитати както за хранене, така и за гнездене. Друга много сериозна заплаха е сблъсъкът с електропроводи.

Снимки на белошипа ветрушка
 
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни