Проекта
Начало » Проекта
Цели и подцели на проекта “По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България – Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360

Цел:

Подпомагане на популациите на световно застрашената белошипа ветрушка (Falco naumanni) в България чрез преки консервационни мерки и широко обществено участие.

Подцели:

 • Поддържане и подобряване на местообитанията на белошипата ветрушка;
 • Идентифициране и популяризиране на най-ефективните практики на земеползване, благоприятстващи белошипата ветрушка;
 • Възстановяване на белошипата ветрушка, чрез размножаване в неволя и транслокация на малки от Испания;
 • Създаване и поддържане на колония от белошипи ветрушки в ЗЗ „Сакар” и осигуряване на благоприятни условия за естественото възстановяване на вида в ЗЗ ”Бяла река” и ЗЗ „Крумовица”;
 • Създаване на позитивна нагласа към опазването на белошипата ветрушка чрез популяризиране на еко-туризъм, органично земеделие и традиционни практики в животновъдството;
 • Създаване на мрежа от заинтересовани лица за осигуряване на непрекъснат мониторинг на целевите местообитания и видове;
 • Подобряване на цялостните познания за вида и създаване на мрежа от експерти за обмен на информация, най-добри практики и умения за опазването на белошипата ветрушка.
Дейности

Дейсностите по проекта включват:

 • Почистване на пасища и подпомагане на местните практики на пашуване за подобряване на местообитанието;
 • Изготвяне на предписания за интегриране в Плановете за Управление за целевите зони от НАТУРА 2000;
 • Изготвяне на Национален План за Действие за белошипата ветрушка;
 • Изготвяне и разпространение на ръководство със строителни практики, подходящи за гнезденето на белошипата ветрушка;
 • Осигуряване на места за гнездене, с цел стимулиране на естественото възстановяване на вида;
 • Поддържане на размножаваща се група в размножителния център на DEMA (Испания), осигуряваща малки за транслокация и освобождаване в ЗЗ „Сакар”;
 • Създаване на размножаваща се група в Спасителния Център на Зелени Балкани;
 • Създаване на адаптационна клетка и Демонстрационен Център за белошипата ветрушка в ЗЗ „Сакар”;
 • Проучване на най-близките колонии на вида в Турция и Гърция;
 • Прилагане на съвременни сателитни технологии за проследяване на миграцията и поведението на птиците;
 • Провеждане на интерактивна образователна програма и мобилизиране на широка обществена подкрепа;
 • Изграждане на мрежа от експерти за обмен на информация и експертиза.
   
Очаквани резултати

Очакваните резултати от проекта са:

 • Наличие на новосъздадени пасища като хранително местообитание на белошипата ветрушка;
 • Идентифицирани и популяризирани подходящи практики на земеползване;
 • Изготвен и одобрен Национален План за Действие за белошипата ветрушка;
 • Поставени гнездилки за осигуряване на безопасни места за гнездене в целевите ЗЗ;
 • Малки белошипи ветрушки транслоцирани от Испания и настанени в ЗЗ „Сакар”;
 • Наличие на размножаваща се група белошипи ветрушки в Спасителния Център на Зелени Балкани в Стара Загора;
 • Изградени Адаптационна клетка и Демонстрационен и Информационен Център за белошипата ветрушка в ЗЗ „Сакар”;
 • Наличие на млади белошипи ветрушки освободени в проектната територия;
 • Регистрирани първи опити за размножаване на белошипи ветрушки освободени в рамките на проекта.
 • Повишена обществена осведоменост и ангажираност;
 • Идентифицирани ключови местообитания за освободените соколчета;
 • Наличие на трансгранична мрежа от експерти, работещи за опазването и възстановяването на белошипата ветрушка.
   

Проекта се изпълнява в границите на следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000:

 

Сакар BG0002021

Бяла река BG0002019

Крумовица BG0002012


Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни