Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Резюме на проекта
Кратка информация за проекта
 
ИМЕ НА ПРОЕКТА:
"Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България”

КРАТКО ИМЕ НА ПРОЕКТА: Завръщане на лешоядите в България

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LIFE08 NAT/BG/000278

ВОДЕЩ БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ Зелени Балкани – Стара Загора
АСОЦИИРАН БЕНЕФИЦИЕНТ: Фонд за дивата флора и фауна

ЦЕЛ:
Възстановяване популациите на трите едри вида лешояди в България чрез природозащитни мерки и повишаване институционалния капацитет за опазването им.

ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ:
Белоглав лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783),
Черен лешояд (Aegypius monachus Linnaeus, 1766)
Брадат лешояд (Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758)

ДЕЙНОСТИ:
  • Полеви дейности за намаляване на преките и непреките заплахи спрямо едрите видове лешояди в България;
  • Възстановяване на изчезналата гнездяща популация на белоглавия лешояд в Стара Планина;
  • Създаване на благоприятни условия за размножаването на белоглавия, черния и брадатия лешояд в България;
  • Популяризиране на екотуризма и щадящо природата земеделие;
  • Развитие на капацитет на национално и местно ниво за успешно провеждане на програми за възстановяване на изчезнали видове;
  • Обмяна на опит и сближаване на българските природозащитни институции и техните европейски партньори
ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската Общност, финансовия механизъм LIFE+.

Бюджет на проекта: 1 332 328 €
Съфинансирне на Програма LIFE+: 666 164 €
Финансов принос на Франкфуртско зоологическо дружество (FZS) и Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU): 400 000 €
Финансов принос на Зелени Балкани: 100 164 €
Финансов принос на Фонд за дивата флора и фауна: 166 000 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 години (01.2010 – 12.2014)

РАЙОНИ НА РАБОТА:

Стара Загора
Спасителен център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора.
http://www.greenbalkans-wrbc.org/category.php?language=bg_BG&cat_id=11

Врачански Балкан

Защитена зона за опазване на дивите птици – "Врачански Балкан" BG0002053 http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=273
Защитена зона за опазване на местообитанията – "Врачански Балкан" BG0000166 http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=25

Координатор – Георги Стоянов - 0888734503

 

Централен Балкан

Защитена зона за опазване на дивите птици и на местообитанията- "Централен Балкан" BG0000494 http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=117

Координатор – Иван Радунчев - 0884056692

 

Сините камъни

Защитена зона за опазване на дивите птици – "Сините камъни-Гребенец" BG0002058 http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=276
Защитена зона за опазване на местообитанията "Сините камъни" BG0000164
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=23
Защитена зона за опазване на местообитанията "Гребенец" BG0000420
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=98

Координатор – Ивелин Иванов - 0887589995

 

Котленска планина

Защитена зона за опазване на дивите птици – "Котленска планина" BG0002029 http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=257
Защитена зона за опазване на местообитанията – "Котленска планина" BG0000117
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=199

Координатор – Емилиян Стоев - 0873881440

 

Бяла река

Защитена зона за опазване на дивите птици – "Бяла река" BG0002019,
http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=248

Виж Зелени Балкани във Facebook