Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Дейности
Проектът предвижда следните дейности:
 
ПРЕКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛЕШОЯДИТЕ:

 • Внасяне на 150-200 белоглави лешояди от Испания, настаняването им в четири адаптационни волиери в Стара планина и пускането им на свобода за възстановяване на вида като гнездящ и обитаващ района;
 • Проследяване разселването на пуснатите белоглави лешояди, определяне на предпочитани територии, модели на скитане и заплахите за птиците, чрез използване на сателитни и радио-предаватели;
 • Осигуряване на преки грижи за бедстващи лешояди в единствения по рода си Спасителен център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора;
 • Осигуряване на редовно и безопасно (доказано неотровно) допълнително подхранване на едрите лешояди в Стара планина и Източни Родопи;
 • Поставяне на изкуствени гнезда за привличане на двойки черни лешояди, които да загнездят в България;

НЕПРЕКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МЕСТООБИТАНИЯТА И НАМАЛЯВАНЕ ЗАПЛАХИТЕ ЗА ЛЕШОЯДИТЕ :

 • Дейности срещу използването на отрови и отровни примамки, чрез предотвратяване нападенията над домашни животни. Това ще се постигне с поставянето на електропастири, раздаването на овчарски кучета и компенсиране на стопаните при доказани случаи на щети;
 • Подпомагане опазването на ключови видове диви животни – източник на храна за лешоядите (диява коза, елен, костенурки и др.);
 • Моделно управление и картиране на борови гори, за да се осигурят подходящи места за гнездене на черни лешояди;
 • Моделно управление на пасищни екосистеми, чрез възраждане на едновремешното животновъдство в Стара планина, при което стадата се преместват всеки сезон от планината в равнините (трансхумация);
 • Застъпване на адекватна законова защита на ключовите за едрите лешояди зони от Натура 2000;
 • Изготвяне на Програма за развитие на устойчив туризъм за целевите територии, която да използва наличието на лешояди, за да привлича туристи и посетители;
 • Подобряване на отношението на местните жители към лешоядите, с въвличането им в природозащитни дейности и повишаване на общата им екологична култура и организирането на Фестивали и обществени кампании;
РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ:

 • Изготвяне и приемане на национални планове за действие за черния и брадатия лешояди;
 • Подпомагане прилагането и изпълнението на природозащитното законодателството относно използването на отровни примамки, отстрелване на хищни птици и изграждане на опасна за лешоядите инфраструктура;
 • Обучаване на персонала на Спасителния център за диви животни за обгрижване на белоглавите лешояди и ползването му като консултант на останалите български партньори – организации и институции, при работата им с лешоядите;
 • Създаване на мрежа от заинтересувани лица за успешното опазване и възстановяване на лешоядите, както и проследяване на тяхното разселване и поведение на свобода;
 • Осигуряване на дългосрочен експертен обмен на информация между водещи експерти от страната и чужбина чрез постоянна комуникация, срещи и посещения на терен;
Проектът има моделна стойност, като за пръв път прилага в България следните природозащитни методи и технологии:

 • Отглеждане в неволя, аклиматизация и лечение на едри лешояди в България;
 • Освобождаване на отглежданите в неволя белоглави лешояди за възстановяване на изчезналата им популацията в Стара планина;
 • Осигуряване на гарантирано без отрови и допълнително подхранване на птиците;
 • Определяне на заетите територии, моделите на скитане и заплахите за лешоядите, чрез използване на сателитна и VHF телеметрия с цел предприемането на обосновани природозащитни действия;
 • Използване атрактивността на едрите лешояди за подпомагане на екотуризма и за повишаване на природозащитната осведоменост и образование.

Виж Зелени Балкани във Facebook