Червеногушата гъска

Червеногушите гъски са едни от най-красивите и обичани птици! Тези великолепни малки шедьоври на природата са и едни от най-редките представители на семейство гъски.

По последни данни популацията на червеногушите гъски наброява едва 50-60 000 екземпляра. Птицата е защитена според множество национални и международни регламенти, като е включена и в световния червен списък на застрашените животни


 

Червеногушата гъска в България

България носи огромна отговорност за опазването на вида, тъй като повече от 80% от световната популация на вида зимува у нас, особено в по-студените зими.
Гъските нощуват в езерата и рано сутрин излитат към прилежащите ниви, засяти с житни култури. Червеногушите гъски се хранят в смесени ята със сивите и големите белочели гъски, а често близо до тях пасат и по-малки ята лебеди.
 

Заплахи за червеногушата гъска

Изключително важно за гъските е наличието на влажни зони – езера, блата,реки, в които да утоляват жаждата си и да си почиват.

Със сигурност сред най-големите заплахи за червеногушите гъски е бракониерският отстрел. Въпреки, че видът  е забранен за отстрел в повечето държави в които се среща, все още има случаи на директно убити гъски.

Безспорно най-голям проблем обаче е безпокойството. При лов в близост до зимните местообитания на гъските, птиците са изключително стресирани.
 

Нашата работа

Работата на Зелени Балкани е насочена, както към опазването на червеногушата гъска, така и към опазване на зимните й местообитания в България.  Целта е в района на езерата Шабла и Дуранкулак да се създаде „зона за сигурност”, където птиците да могат да почиват и необезпокоявани да се хранят.
 

Някои от постигнатите резултати до сега

С финансовата подкрепа на наши партньори и приятели, в района на Приморска Добруджа са закупени над 100 ха земи за запазване на зимовните хабитати на вида.

Осъществява се мониторинг в района на водоемите и прилежащите им територии от значение за презимуването на червеногушите гъски.

В Спасителния център за диви животни в Стара Загора е осигурено  лечението и възстановяването на бедстващи червеногуши гъски

Реализират се различни дейности за превенция на бракониерството и образователни дейности -  издадени са серия от образователни материали.