Опазване на вида

Заплахи за вида

Основните заплахи за червеногушите гъски са бракониерството, безпокойството и загубата на местообитания и хранителна база.


сн. Емил Енчев

Изключително важно за гъските е наличието на влажни зони – езера, блата,реки, в които да утоляват жаждата си и да си почиват. За съжаление през миналия век над 50% от влажните зони в света са били директно унищожение от човека. Неминуемо от това е повлияло и червеногушите гъски.
 
сн. Емил Енчев
Друг проблем за  гъските е загубата на хранителна база – много от естествените зимни пасища на гъските са били разорани и превърнати в земеделска земя. Когато земеделските култури не са подходяща храна за гъските (например насажденията от памук), те са принудени да скитат в търсене на храна.

Със сигурност сред най-големите заплахи за червеногушите гъски е бракониерският отстрел. Въпреки, че видът  е забранен за отстрел в повечето държави в които се среща, все още има случаи на директно убити гъски. Червеногушите гъски летят в смесени ята с големи белочели и сиви гъски и често стават жертва на ловците, които се целят в ятата, макар да не са основната мишена.

Безспорно най-голям проблем обаче е безпокойството. При лов в близост до зимните местообитания на гъските, птиците са изключително стресирани. Дори да не се стреля директно по тях гъските се плашат и постоянно летят, което не им да ва възможност да се нахранят спокойно. Така те трудно натрупват достатъчно енергия, необходима им за дългия пролетен прелет обратно към тундрата.   

 

Нашата работа

Работата на Зелени Балкани е насочена, както към опазването на червеногушата гъска, така и към опазване на зимните й местообитания в България.  Целта е в района на езерата Шабла и Дуранкулак да се създаде „зона за сигурност”, където птиците да могат да почиват и необезпокоявани да се хранят.За реализирането на тази цел е предприет новаторски за природозащитата в страната ни подход, насочен към закупуването от страна на Зелени Балкани на територии, които са от значение за зимуващите птици. 

Резултати

  • с финансовата подкрепа на EECONET Action Fund и EURONATUR, Франкфуртското Зооложко дружество и Комитета Против Убийството на Птици, в района на Приморска Добруджа са закупени над 100 ха земи за запазване на зимовните хабитати на вида;
  • като част от дейността на Спасителния център за диви животни в Стара Загора е осигурена материална база и експертна помощ за обезпечаване лечението и възстановяването на бедстващи червеногуши гъски;
  • осъществява се мониторинг в района на водоемите и прилежащите им територии от значение за презимуването на червеногушите гъски;
  • реализират се различни дейности за превенция на бракониерството и образователни дейности;
  • издадени са серия от образователни материали, вкл. информационни табла за училища, детска образователна книжка, постер, флаери и пътуваща изложба;
  • създаден е информационен уебсайт за червеногушата гъска.