Моля, попълнете точните си имена на кирилица.
Попълването на ЕГН ще ни улесни при обработката на вашите данни и няма да позволи дублирането на контакти със съвпадения на имената.
Федерация Зелени Балкани е Оператор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
Личната Ви информация е поверителна и ще се ползва само с Ваше позволение.
Ако желаете, моля въведете на кирилица своя адрес и други свои контакти.
Това ще улесни обратната ни връзка с вас!
С посочването на свой телефон, скайп и други координати, Вие ще ни помогнете да бъдем по-добри в поддържането на контакт с нашите съмишленици!
Предварително Ви благодарим!
Попълването на това поле ще ни помогне, при желание от Ваша страна, да Ви предложим участие в някои от нашите дейности.