Добре дошли в уеб сайта за делфини на Зелени Балкани

В Черно море се срещат три вида китоподобни. Поради полузатворения и изолиран характер на нашето море, те са еволюирали като ендемични подвидове – черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), реликтна морска свиня (Phocoena phocoena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus).
 

Заплахи за китоподобните в Черно море

 

В миналото черноморските китоподбни са били обект на индустриален улов, като се счита, че през първата половина на ХХ в. са уловени около 4-5 млн. инидивидa.

Мораториум върху улова е наложен първо от СССР, България и Румъния през 1966 г., като през 1983 г. към тази забрана се присъединява и Турция. В момента числеността на китоподобните в Черно море се счита, че е в границите между 200 и 400 000 екземпляра общо за трите вида.

Фактът, че са разположени на върха на хранителната пирамида ги определя като важен индикатор за  състоянието на Черноморската екосистема.

Поради ограничената територия, която обитават и ниската им численост, те са защитени от националното законодателство и редица международни конвенции.

 

След налагането на общия мораториум не се наблюдава бързо възстановяване на популациите, което е причинено от няколко фактора. От една страна китоподобните са бавно възпроизвеждащи се видове определено от късното достигане на полова зрялост и дългия период на грижи за малките. От друга страна са идентифицирани нови заплахи, оказващи негативно въздействие върху тези видове.

Понастоящем сред основните заплахи са случайния улов в риболовните мрежи – основно попадата морски свине и по-рядко афали; замърсяването на Черно море с тежки метали, устойчиви органични замърсители, твърди частици; инвазивните чужди видове – ктенофората (Mnemiopsis leidyi) причинява голям срив в популацията на хамсията – основен хранителен ресурс за обикновения делфин; свръхулова и свързаното с това намаляване на рибните запаси в черноморския басейн; шумово замърсяване – военни сонари, сеизмични проучвания за петрол/газ, драгиране на дъното, полагане на тръби/кабели, туристически лодки. 

 

Консервационна програма за черноморските китоподобни на Зелени Балкани 

 

Нашата програма за проучване и опазване на делфините започва от 2005 г. Работата на Зелени Балкани е съсредоточена основно в следните направления – проучвания, изграждане на капацитети и публични дейности. 

Повече по отделните направления може да прочетете в секция Дейности на Зелени Балкани

 

 

През 2013 г. сдружението се превърна и в първия официален партньор в България на ACCOBAMS Споразумението за опазване на китоподобните в Средиземно, Черно море и съседните части на Атлантическия океан.