Дейности на Зелени Балкани

Проучвания и събиране на данни

Проучвания и събиране на данни
Нашите дейности по проучване и опазване на китоподобните стартират през 2005-2006 г. като част от процеса на изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000. Проведени са целенасочени теренни наблюдения с цел установяване на зони от значение за опазване на китоподобните. През 2006 г. е организирана експедиция с малък плавателен съд в крайбрежната зона с цел отчитане на численостите в тази зона.

От 2008 г. започва систематично събиране на информация за изхвърлени на брега китоподобни. Организирано е международно обучение с колеги от Украйна – д-р Алексей Биркун и д-р Сергей Кривохижин от Лаборатория Брема. През 2012 г. експерти на сдружението участват в специализирано обучение за патологична анатомия на китоподобни проведено в ИРР-Варна, по инициатива на Секретариата на ACCOBAMS (Споразумение за Опазване на Китоподобните в Черно и Средиземно море и прилежащата Атлантическа зона), със съдействието на Министерството на околната среда и водите.
Проучването на изхвърлени на брега китоподобни е важен метод за оценка на състоянието на популациите на тези видове. Още от първите стъпки в развитието на науката за проучване на морските бозайници тези случаи са били считани като ценен източник на научна информация. Поради тази причина често остатъци от мъртвите морски бозайници са събирани и съхранявани в музейни сбирки. В по-нови времена с развитието на технологиите при обследването на такива случаи се прилагат разнообразни методи включително и молекулярни с цел генетични изследвания. Редовния мониторинг на бреговете за случаи на изхвърлени китоподобни е важен метод за събиране на информация за здравословното състояние на популациите чрез провеждане на аутопсии и интердисциплинарни изследвания – имунохистологични, патологични, микробиологични, токсикологични, паразитологични и др. Това дава възможност за  определяне на ключови проблеми, които може да доведат до масова смъртност сред китоподобните. СНЦ „Зелени Балкани” поддържа доброволна система за мониторинг на изхвърлени на брега китоподобни по южното Черноморско крайбрежие на България в тясно сътрудничество с РИОСВ Бургас. От 2013 г. в мрежата са привлечени и еколозите на черноморските общини чрез обучения и осигуряване на комплекти за обследване на изхвърлени на брега китоподбни. Изключително ползотворно е сътрудничеството с общини Несебър и Балчик. Събираната информация за регистрираните случаи на изхвърлени на брега китоподобни се събира и изпраща в международната база данни за региона на Средиземно и Черно море – MEDACES, която се поддържа от Университета във Валенсия, Испания.    
През 2010 г. експерти на сдружението участват в международно обучение за прилагане на метода „Фото-идентификация на китоподобни”. От 2012 г. метода е въведен пилотно по южното Черноморско крайбрежие на България с целеви райони нос Емине и Маслен нос. Проведени са над 20 експедиции с цел събиране на данни, като са изминати над 1000 км и са прекарани над 100 часа. Като резултат от проучванията са регистрирани 46 наблюдения на китоподобни, в 10 от които случаи са осъществени и фото-сесии. Изготвен е първи каталог за този регион включващ 20 индивида от вида афала и 3 от вида обикновен делфин.
През 2013 г. експерт на сдружението участва в международно самолетно проучване на китоподобните, покриващо Северозападно Черно море включително изключителните икономически зони на България, Румъния и част от Украйна.

Изготвени са предложения за въвеждане на методиките „Проучване на изхвърлени на брега китоподобни” и „Фото-идентификация на китоподобни” в Националната Система за Мониторинг на Биоразнообразието, които са внесени в Изпълнителна Агенция по Околна среда. 


Изграждане на капацитети

Изграждане на капацитети
Изграждането на капацитети е от изключителна важност във всяка една дейности и опазването на китоподбните не прави изключение. В тази насока сме посветили значителни усилия насочени към експерти от държавни и общински служби, научни институции.

Процесът е двустранен – от една страна ние се учим основно от международния опит по темата, а от друга предаваме наученото на национално ниво. Наши експерти са участвали в редица международни обучения и семинари – Обучение за прилагане на метода фото-идентификация, 2010 г.; Девета среща на Научната комисия към ACCOBAMS, 2014; Работна среща на ACCOBAMS за действие при изхърлени на брега китоподобни, 2014; Конференция на Европейско Дружество за Китоподобни, 2015; Регионална работна среща на ACCOBAMS за Черно море, 2015 и др. 

През 2012 г. беше организирана национална експертна среща с участието на представители на МОСВ, РИОСВ Бургас и Варна, ИРР-Варна, Басейнова Дирекция Черноморски регион, ИО-БАН. Основната и цел беше обсъждане наличните знания по темата за проучване на китоподобните и настоящата състояние на тези защитени видове. През август същата година беше организирано международно обучение за експерти от научните институти (ИРР-Варна и ИО-БАН, Варна) за прилагане на метода „Фото-идентификация”, което се проведе съвместно с НПО „Маре Нострум”, Румъния с водещ лектор – Жоан Гонсалво от Институт Тетис, Италия.

През 2013 г. бяха проведени серия от обучения за еколозите от черноморските общини за действие при случаи на изхвърлени на брега китоподобни. Сред представените теми бяха начини за правилно определяне на трите вида китоподобни; каква информация е необходимо да се записва при регистриране на изхвърлени на брега китоподобни; законовата рамка и възможностите за решаване на проблема с изхвърлени на брега китоподобни и нужните за отстраняването им разрешения.
През 2015 г. се осъществява проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ целящ привличането на доброволци в „гражданската наука” за китоподбните. Методи за мониторинг на тези интересни бозайници са представени пред целеви групи като яхтсмени, студенти по природни науки, оператори на туристически корабчета и граждани от крайбрежието. 


Повишаване на обществената информираност

.
Дейностите по повишаване на обществената осведоменост са от изключителна важност за възпитанието на положително отношение към природата. Опазването на делфините е популяризирано в нашата работа чрез отбелязването на Международния Ден на Черно море. През 2013 г. е изготвена специализирана изложба „Делфините в Черно море”, която е част от постоянната експозицията в посетителски център „Поморийско езеро”, но е гостувала в Зеления информационен център, Шабла и Исторически музей – Стара Загора.

През 2015 г. Секретариатът на ACCOBAMS - Споразумението за опазване на китоподобните в Средиземно, Черно море и съседните части на Атлантическия океан официално обяви 5 юни за Ден на делфините за страните членки на споразумението. Зелени Балкани като партньор на ACCOBAMS, организира провеждането на празника в гр. Поморие, Посетителски център „Поморийско езеро“.

Като част от дейностите по проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ през август 2015 г. организирахме серия от информационни събития посветени на опазването на китоподобните - Синя седмица за Черно море и неговите обитатели.  
Работата ни по проучване и опазване на делфините е отразена в десетки публикации от различни медии.