Опазване

Натура 2000 - морска част
За опазване на китоподобните са възприети и се прилагат два основни подхода:

 1. Законова защита на видовете.
 2. Опазване на важни за тях местообитания чрез създаване на морски защитени територии.

В международен план китоподобните са обект на защита от редица междуправителствени споразумения. Целият разред китоподобни е включен в Приложение ІІ на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) от 1973 г. Трите вида китоподобни, които се срещат в Черно море са включени в Приложение 2 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска Конвенция) от 1979 г. Черноморската афала (Tursiops truncatus ponticus) е включена в Приложение І (застрашени видове), а всички черноморски китоподобни са включени в Приложение ІІ (видове с неблагоприятен консервационен статус) на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска Конвенция) от 1979 г. В рамките на Конвенцията през 1996 г. в Монако е изготвено Споразумение за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан (ACCOBAMS). Неговата цел е да се намалят заплахите за китоподобните и да се увеличат познанията ни за тях. Народното събрание на Република България ратифицира Споразумението през 1999 г. и влиза в сила за нашата страна от 1.06.2002 г. През 1992 г. е подисана Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Чл. 13 на Конвенцията разглежда опазването на живите морски ресурси включително и морските бозайници.

Под егидата на Секретариата на ACCOBAMS и Секретариата на Черноморската Комисия в периода 2005-2006 г. от международна група експерти е изготвен „План за опазване на китоподобните в Черно море”. С решение 3.11. на Третата среща на страните по Споразумението през октомври 2007 г. същият е одобрен. Планът се състои от 18 дейности разделени на 59 поддейности приоритизирани според важността им: 26 са от първостепенна важност и 33 са от второстепенна. Резюме на основните дейности в плана може да бъде открито като приложение.

Морските бозайници са защитени и от Конвенцията на ООН по морско право по отношение изключителната икономическа зона (чл. 65) и откритото море (чл. 120).
Морската свиня (муткура) и афалата са включени в приложение ІІ (Видове от значение за общността, чието съхраняване изисква обявяването на територии със специален режим на защита), а обикновения делфин и всички китоподобни са включени в приложение ІV (Видове от интерес за общността, които изискват строга защита) на Директива 92/43/ЕИО на ЕС за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна. През 2002 г. в България е приет Закона за биологичното разнообразие, с който Директива 92/43/ЕИО е въведена в националното законодателство. Морската свиня и афалата са включени в приложение ІІ и ІІІ на закона, а обикновения делфин в приложение ІІІ. Морските бозайници са защитени и от Закона за рибарството и аквакултурите.

В България подхода за създаване на защитени морски територии се възприема с присъединяването на страната към ЕС, което налага определянето на зони от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в страната. Към момента общо 14 защитени зони включват в предмета и целите на опазване представители на китоподобните, а именно видовете афала и морска свиня. Това са: Аладжа банка (BG0001500), Ахелой - Равда – Несебър (BG0000574), Галата (BG0000103), Езеро Дуранкулак (BG0000154), Езеро Шабла-Езерец (BG0000621), Емине-Иракли (BG0001004), Емона (BG0001501), Камчия (BG0000116), Комплекс Калиакра (BG0000573), Плаж Шкорпиловци (BG0000100), Плаж Градина-Златна рибка (BG0000146), Ропотамо (BG0001001), Отманли (BG0001502) и Странджа (BG0001007).