Новини

Проучване на приулова на китоподобни

1
17.08.2020 г.
И през тази година екипът на Зелени Балкани проведе дейности по проучване на приулова на черноморски китоподобни бозайници при риболова на калкан. Те са част от проекти CeNoBS и „Мониторинг и смекчаване на приулова на китоподобни в български води“ и са своеобразно продължение на стартиралите през 2019 г. пилотни дейности по въвеждане на пингърите като смекчаваща мярка. Проектът цели да събере данни за мащабите на приулова, да предложи решения и мерки, които биха могли да подобрят съществуващото положение. За целта бяха инсталирани общо 190 броя пингъри от два модела. Така бяха обследвани общо 151,5 км рибарски мрежи в продължение на две риболовни кампании през пролетта и лятото.

Данните показват като цяло по-ниско ниво на приуловени бозайници през тази година в сравнение с миналата, като отново основен засегнат вид е морската свиня с 42 индивида - 5 през пролетната кампания и 37 през лятната. Прави впечатление и високият брой приуловени женски индивиди, голяма част от които са и кърмещи майки. Това означава, че бозаещите малки, които осиротяват, нямат шанс за оцеляване и впоследствие също умират от глад и липса на грижи, ставащи по този начин косвени жертви на приулова.

В хода на проучването също така биват събирани данни и проби от приуловените бозайници с цел проучване на техния здравословен статус, хранителни навици, полова структура, стомашно съдържание, паразити.

Заплитането на морски бозайници в риболовни мрежи е огромен проблем в световен мащаб, който носи негативи както за опазването на популациите на тези важни за екосистемата видове, така и за поминъка на рибарските общности. Данни от международни проучвания показват, че годишно над 300 000 китоподобни се заплитат и удавят в рибарски мрежи. За Черно море данни от минали проучвания за нивото на приулов показват, че това е едно от най-значимите човешки въздействия, като най-голямо е то върху морските свине.

Опитите за използване на пингъри в Черно море са оскъдни, като поради малкия брой използвани устройства и съоръжени мрежи получените резултати не са надеждни и за правилно анализиране на данните и намиране на работещо решение на проблема е необходимо мащабно и продължително проучване на проблема. Каквато именно е и целта на кампанията на Зелени Балкани.

Проект "Подкрепа за изпълнението на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните бозайници (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС”- CeNoBs е съфинансиран от Европейския съюз чрез Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.

Проект „Мониторинг и смекчаване на приулова на китоподобни в български води“ се финансира от Допълнителния Консервационен Фонд на ACCOBAMS
 
За допълнителна информация:
Димитър Попов – Зелени Балкани, тел: 0885 108712; e-mail: dpopov@greenbalkans.org
Галина Мешкова  – Зелени Балкани, e-mail: gmeschkova@greenbalkans.org