Новини

Сряда в детски отдел на библиотека Родина Стара Загора

1
24.07.2020 г.
Темата на презентацията беше китоподобните в България.

Запознахме децата с трите вида китоподобни, които се срещат в Черно море. С тяхната биология и екология, със заплахите, които ги застрашават и средствата, с които се опазват.

От трите вида китоподобни, които се срещат в Черно море, два са включени в Червената книга на Р България като „Уязвими“. Това са афалата и морската свиня, като същите се опазват и в морските зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Запознахме децата с мобилното приложение http://blackseawatch.org/, което позволява въвеждането на записи за намерени умрели китоподобни по бреговете на Черно море. Всеки може да помогне в проучването на видовото разнообразие в Черно море. Като въведе информация, ако срещне някой вид.


Срещата ни с децата завърши с образователната игра  за Натура 2000 на Зелени Балкани.

 
За повече информация:
Поля Русева - ptoncheva@greenbalkans.org


 
Допълнителна информация:

За Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За китоподобните
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.