_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

​Китоподобни

​Китоподобни
Китоподобните бозайници бяха избрани за целеви вид, поради това че са добре известни и обичани от хората. Същевременно те са активно преследвани от рибарите. Мобилизиране на широка обществена подкрепа и набиране на доброволци за мониторинг (например за регистриране на умрели китоподобни, изхвърлени от морето на плажа) са изключително важни мерки за тяхното опазване.

Три вида китоподобни бозайници от подразреда Зъбати китове се намират в Черно море. Обикновения делфин (Delphinus delphis) и Бутилконосия делфин (Афала) (Tursiops truncatus) са от сем. Делфинови. Морската свиня (Муткур) (Phocoena phocoena) е единствения представител на сем. Морски свине. Всичките 3 вида черноморски китоподобни са признати от IUCN за черноморски подвидове и са включени в Червения лист на застрашените видове. Черноморският бутилконос делфин и Черноморската морска свиня са записани като застрашени, а Черноморският обикновен делфин е вписан в категорията уязвим.Усилията на Зелени Балкани по опазването и изучаването на китоподобните започват през 2005 - 2006 като част от процеса за полагане на Европейската екологична мрежа от защитени територии – Натура 2000. Полеви проучвания са били предприети, за да се установят кои са местата от значение за опазване на китоподобните. През 2006г. се организира полево проучване с лодка по протежение на Българското Черноморско крайбрежие, с цел да се проучи състоянието на китоподобните в крайбрежни води.Дейности за обществена информираност са важен инструмент за образование и създаване на позитивни нагласи към природата. Опазването на делфините се популяризира чрез нашата работа, свързана с различни събития: честване на деня на Черно море, създаване на изложба Черноморските китоподобни в нашия Посетителски Център на брега на Поморийско езеро. Брошура и диск БУЛФИНС 2012 каталог – резултат от пилотния проект: Фотоидентификация на китоподобни в български води  - беше издаден и разпространен. Нашите проучвания и мерки по опазването на китоподобните са представени от десетки публикации в медии. Въпреки това по време на подаване на настоящето предложение няма целево финансиране за продължаване на публичните кампании и усилията по информационни събития.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000