_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

​Китоподобни

​Китоподобни
Китоподобните в Черно море
Смятани за едни от най-интелигентните животни на Земята, малко хора знаят, че китоподобните всъщност са бозайници, които раждат, кърмят и отглеждат своите малки, точно като нас хората. Освен това притежават уникалната способност да си служат с ехолокация.

В Черно море се срещат 3 вида китоподобни бозайници, които са ендемични – това означава, че се различават от близките им видове, включително срещащите се в съседното Средиземно море. Причина е затвореният характер на Черноморския басейн, като тази изолация е довела до промени и адаптации за период от хиляди години.

Видове и екология
Китоподобните представители в Черно море са хищници – хранят се с риба и се намират на върха на хранителната пирамида, което ги определя като важен индикатор за състояние на Черноморската екосистема. Отсъствието им от екосистемата би нарушило екологичното ѝ равновесие и правилното ѝ функциониране като цялостна система.

Бутилконос делфин/афала – Афалите са разпространение по цялата крайбрежна зона на Черно море, като понякога се срещат и далеч навътре в открито море. Обикновено сформират големи групи през есента.
Това е най-едрият представител на китоподобните в Черно море, достигащ дължина до 3,3 м и тегло до 300 кг. Продължителността на живота е 25–30 години.
Обикновен делфин – Обикновеният делфин е разпространен основно в открити води, но понякога посещава и крайбрежните райони, следвайки сезонните миграции и струпвания на дребните видове риба. Черноморският обикновен делфин е най-малкият представител на вида в целия свят, като средната му дължина е 1,5–1,7 м. Теглото е средно 50–55 кг, а продължителността на живота е приблизително 20–22 г.
Морска свиня/муткур – Муткурът е най-малкият представител на китоподобните в Черно море, като дължината на тялото му е средно 1,3–1,5 м, а средно тегло – 30 кг. Главата е къса и заоблена, а рострума (клюна) не е отличим.
Морската свиня е бозайник със сравнително къс живот, но най-високо ниво на репродуктивност. Продължителността на живота е вероятно 7–8 г., максимум 15 г. Живее на малки групи и плува бавно, близо до повърхността, като рядко скача над водата.

Природозащитен статус
По последни данни от 2019 г. се смята, че числеността на черноморските китоподобни не надвишава 300 000 екземпляра общо за трите вида. Поради ограничената територия, която обитават и ниската им численост, те са защитени от националното законодателство и редица международни конвенции.
Морската свиня и афалата са включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), което означава, че тяхното съхраняване изисква обявяването на територии със специален режим на защита (защитени зони). Заедно с обикновения делфин, са включени и в Приложение 3 на ЗБР – видове, които изискват строга защита.

Към момента общо 14 защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 включват в предмета и целите на опазване представители на китоподобните, а именно видовете афала и морска свиня.

Заплахи за китоподобните
В миналото черноморските китоподобни са били обект на индустриален улов, продължил до 1983 г., когато към мораториума се присъединява и последната черноморска страна – Турция. След този период не се наблюдава бързо възстановяване на популациите, причина за което от една страна е бавното възпроизвеждане на видовете – късно полово съзряване и дълъг период на грижи за малките, а от друга – прекомерна експлоатация на морските ресурси (свръх улов), заплитане в рибарски мрежи (най-вече морски свине), увреждане на местообитанията, замърсяване и други.

Нашите дейности
Дейностите по проучване и опазване на китоподобните на Зелени Балкни стартират през 2005 г., като част от процеса на изграждане на екологичната мрежа Натура 2000.
От 2008 г. започва систематично събиране на информация за изхвърлени на брега китоподобни и фотоидентификация. През последните години се извършва систематичен мониторинг на популациите на трите вида от плавателен съд; акустично проучване (основно на муткур) и проучване на приулува на китоподобни при риболова на калкан.
Работата на Зелени Балкани за популяризиране на трите вида морски бозайника включва образователни дейности в цялата страна, както и информационни кампании за отбелязване на важни екологични дати, като Деня на Черно море, Европейски ден на морето  и други.
Дейности за обществена информираност са важен инструмент за образование и създаване на позитивни нагласи към природата. Опазването на делфините се популяризира чрез нашата работа, свързана с различни събития: честване на Деня на Черно море, създаване на изложба "Черноморските китоподобни". 

А за да съхраним морските бозайници и за бъдещите поколения, е необходимо да предприемем строги мерки за намаляване на антропогенното влияние не само спрямо китоподобните бозайници, но и спрямо всички морски организми и черноморска екосистема като цяло. Защото превенцията е много по-разумна, по-приятна, а и по-евтина мярка от поправянето на щетите.

Проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371 (LIFEforBgNATURA) цели цялостна промяна на отношението и обществената информираност по отношение на екологичната мрежа НАТУРА 2000 и видовете, които съхранява.
 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000