_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

10 години нова история на белоглавия лешояд в Стара планина

*
27.10.2020 г.
Точно 10 години от началото на освобождаването на белоглави лешояди в Стара планина се навършват на 27 октомври 2020. Началото на освобождаванията бележи основна фаза в плана за възстановяване на вида в тази част на България.

Масов и повсеместно разпространен в България до средата на ХХ век, белоглавият лешояд е бил напълно изчезнал от страната през 1970-те години. В края на същия период се самовъзстановява малка колония на вида в Източни Родопи, където в следствие на дългогодишни и целенасочени мерки към 2010 година колонията наброява 50-60 двойки. Въпреки увеличението на броя, видът гнезди само по долината на река Арда в Източни Родопи и не успява да се разсели на север в Стара планина. Затова се налага целенасоченото освобождаване на индивиди и планово възстановяване (реинтродукция), чрез внос на птици от голямата и нарастваща популация на вида в Испания и Франция. Избрани са места, за които има данни, че видът е гнездил в миналото като на всяко от тях се определя организация инициатор, която поема ангажимента да изпълни дейностите. Във Врачански Балкан това е Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП), в Източна Стара планина – в ПП „Сините камъни“ - Зелени Балкани и в Котел - Фондът за дивата флора и фауна, в Централен Балкан – ДЗХП и ЗБ работят съвместно. На всички места дейностите са подкрепени от администрациите на съответните паркови дирекции – ПП „Врачански Балкан”, ПП „Сините камъни”, НП „Централен Балкан”.

На 27.10.2010 г., след дълги подготвителни дейности, включващи изграждане на площадки, волиери, създаване и обучаване на местни екипи и др., се случват първите освобождавания на белоглави лешояди. След редица предизвикателства и разочарования, постепенно птиците започват да се адаптират към дивата природа и година след година броят им нараства. Лешоядите успяват да се приспособят успешно, държат се все по-естествено и свойски в избраните територии, като дори успяват да привлекат птици от естествената балканска популация.

През 2012 е отбелязан друг огромен успех за рентродукционната програма на вида в Стара планина - първото снасяне на яйце в природата на Източна Стара планина! За съжаление, трябва да изминат още няколко години за да се стигне до успешно излюпване на малко. През 2015 година за първи път това се случва във Врачански Балкан, а през 2016 вече и в Източна Стара планина.

В края на десетата година от началото на локалните реинтродукции на белоглавия лешояд в Стара планина с удовлетворение можем да посочим, че видът е успешно възстановен в района като 15-18 двойки гнездят във Врачански Балкан, 18-23 в Източна Стара планина, а местните колонии наброяват съответно по 50-70 и 80-100 птици.

През годините не липсват и проблеми, като честата загуба на индивиди, убити от токови удари при кацане върху стълбове по масово опасните електропреносни трасета; отравянето на немалка част от колонията във Врачански Балкан през септември 2019 г., в следствие на което от водещо сред местата за реинтродукция на вида в страната то се превърна в едно от последните по брой птици (най-вероятно колонията там щеше да наброява над 20-25 гнездящи двойки към момента), както и други перипетии.

Успешното завръщане на белоглавия лешояд в Стара планина е един от най-големите природозащитни успехи в България, даващ ни основание да започнем възстановяването на черния лешояд, както и да планираме съощото за брадатия лешояд – символа на българската природозащита!

На 07.11.2020 Софийският университет ще проведе Международна конференция по възстановяване на консервационно значими видове – инициатива която бе подтикната от успеха на реинтродукцията на белоглавия лешояд в Стара планина и честването на 10-годишния юбилей на инициативата. Там ще бъдат изнесени научни доклади представящи постигнатото до момента, наред с други подобни успехи на съвременната българска природозащита.

Завръщането на вида става възможно благодарение на неспирната подкрепа на множество експерти, организации и донори от България и Европа. Използваме случая да благодарим на всички, допринесли за този голям успех за българската природозащита и да си пожелаем той да бъде един от многото в бъдеще!
 
За допълнителна информация:
Ивелин Иванов – ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/000649
e-mail: iivanov@greenbalkans.org, телефон за връзка: 0887589995

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000