_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

АПРИЛ – месец на гривестата рибарка

1
30.04.2019 г.
Здравейте, приятели!

След като изпратихме месец март, който бе посветен на брадатия лешояд – символ на българската природозащита, дойде ред да се пренесем към героите, завърналите се от дълъг път.
И така, посвещаваме месец АПРИЛ на гривестата рибарка – един рядък вид, към чието опазване са насочени усилията на Зелени Балкани.

Консервационните дейности на Зелени Балкани, насочени към опазване на гривестата рибарка (Thalasseus sandvicensis) датират от 1996 г., когато в солената лагуна на Поморие са преброени само 6 двойки. Експерти и доброволци на организацята започват да организират работни бригади – изграждат се „изкуствени острови“, на които в безопасност гнездят обитателите на езерото.
В резултат от дейностите през 2009 г. на новите гнездови местообитания вече гнездят близо 1 500 двойки от този рядък вид!

Новосформираната, благодарение на успешните консервационни дейности, колония представлява една от най-големите колонии на вида в Югоизточна Европа и е голяма атракция за любителите на орнитологичния и познавателния туризъм.

Ето и повече информация за гривестата рибарка:
Описание: Оперението е сиво отгоре и бяло отдолу, като крилата са с тъмни върхове, а главата и тилът са черни; черен клюн с жълт връх.
Биология: Обитава свръхсолени водоеми и разнообразни влажни зони предимно по морските крайбрежия. Гнезди колониално заедно с речната, дебелоклюната и малката рибарка, малка черноглава чайка и саблеклюна. Гнездовите колонии са разположени върху диги или острови във водоема или близо до него. Женската снася в края на май, началото на юни най-често 1 и по-рядко две яйца.
Храни се с дребни риби, улавяни с пикиране от 5 – 10 m височина.

Понастоящем гривестата рибарка гнезди на Поморийско езеро с максимална численост от 1310 двойки и на Атанасовско езеро, но със значително по-ниска численост.

Как да помогна:
• Като вземете участие в мониторинга и картирането на гнездовите местообитания на гривестата рибарка;
• Като участвате в опръстенителни акции;
• Като сигнализирате за незаконни дейности в местообитанията на вида;
• Като участвате в информационни дейности за популяризиране на вида;
• Като дарите средства за опазването на вида. За повече информация виж ДАРЕНИЯ.

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000