_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Белоглав лешояд

Белоглав лешояд

Белоглавият лешояд е голяма, мършоядна птица. Европейската популация на вида се оценява на около 32 400 – 34 400 двойки, което е равно на 64 800- 68 800 полово зрели индивиди (BirdLife International 2015). Приблизително 10 % от световната численост на този вид е разпространена в Европа.

Белоглавият лешояд бе избран за целеви вид, поради неговия висок консервационен статус, поради факта че е красив и величествен вид, поради факта че носи големи икономически и екологични ползи, малко познати от широката общественост. Заплахите за вида са лесно преодолими и могат да се управляват чрез повишаване на информираността на обществото.

Според IUCN видът е в категорията слабо засегнат (Least Concern), включен е в Анекс II на CITES конвенцията, в Анекс II на Бернската конвенция, в Анекс II на Бонската конвенция, Европейски консервационен статус: SPEC 1w, в Анекс I на Директивата за птиците.
В България е застрашен вид, вписан в Анекс II и III на ЗБР.В средата на 20 в. видът е изчезнал от страната, в средата на 70те се завръща в Източни Родопи, по продължението на р. Арда – между градовете Кърджали и селата около Маджарово, срещат се: 1 размножаваща се двойка през 1978 г., 1 - 4 гнезда до 1985 г., 36 гнезда през 2005 г. Видът скита из южна България, мигрира по Черноморското крайбрежие (3-5 индивида) и Софийското поле.

Видът е сериозно засегнат от използването на отрови, нелегална стрелба, липса на храна, сблъсък с електропроводи. Най-значим е проблемът с намаляването на добитъка (особено през 1985 - 1989), залагане на отровни примамки и влошаване на състоянието на хабитатите, в резултат на минни дейности, залесявания. От 2004г., 40 ветрогенератора са вече заплаха в Гърция, близо до българската граница, в регион, през който птиците преминават. В резултат на целенасочени усилия от страна на Зелени Балкани, ФДФФ, БДЗП, видът беше успешно възстановен като гнездящ в Стара планина и Кресненското дефиле. През 2016г. за първи път 5 малки се излюпиха от новата колонията в Източна Стара планина, докато през 2017г. за общо 12 двойки беше потвърдено, че се размножават, поне 8 от тях бяха снесли яйца и минимум 4 малки пилета бяха излюпени. По същото време друга колония беше установена в природен парк „Врачански Балкан” (Западна Стара планина), където през 2017г. беше потвърдено за 13 размножаващи се двойки и общо 8 малки бяха отгледани успешно. Тези невероятни резултати бяха осъществени по времето на 2 проекта: Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278, който завърши през юни 2016 и Живот за Кресненското дефиле LIFE11 NAT/BG/363, който завърши през Ноември 2016.

Съществува проект в действие: Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 , който е фокусиран в конкретни консервационни дейности и възстановяване на черния лешояд. Съществува и друг Лайфски проект Re-Vulture - опазване на черния и белоглавия лешояд в граничната Родопи планина NAT/BG/000901, целящ намаляване на основните заплахи за черния и белоглавия лешояд и това да им позволи да се възстановят в Българо-Гръцката гранична територия на Източни Родопи. Това е консервационно насочен проект с регионално въздействие, изпълняващ се в няколко Специално Защитени Зони (SPA) в Натура 2000 мрежата. Следователно нашето предложение ще подобри повишаването на информираността и на национално ниво, мултиплициращо ефектите.

Особено като се има предвид наскорошния инцидент с масово отравяне в Кресненското дефиле, което уби 20 белоглави лешояда , ясно е че видът се нуждае от повишаване на информираността на обществото и целенасочено усилия за опазването на птиците.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000