_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Белошипа ветрушка

Белошипа ветрушка

Белошипата ветрушка (Falco naumanni - Fleischer, 1818) е малко соколче, с размерите на гълъб. Видът не отбягва хората и може да бъде видяно да каца по жиците на електропреносната мрежа, по покривите и други сгради.
Европейската популация на вида се оценява на около 30 500 - 38 000 двойки, което се равнява на около 61 000 – 76 100 полово зрели индивида (BirdLife International, 2015).

Белошипата ветрушка беше избрана за целеви вид, защото тя е наистина е привлекателен малък сокол, който лесно печели симпатията на хората. Видът беше наскоро възстановен в страната, благодарение на дейностите на „Зелени Балкани“. Въпреки това поддържането и нарастването на популацията е възможно единствено в случай, че има широка публична подкрепа, която участва дейно и в борбата със заплахите за вида.

В списъка на IUCN (Международния съюз за защита на природата) видът е в категорията Least Concern, включен е в Анекс II на CITES конвенцията (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора), в Анекс II на Бернската Конвенция (Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания), в Анекс II на Бонската конвенция (Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни), Европейски консервационен статус SPEC 1, в Анекс I на Директивата за птиците.

В България е в категорията критично застрашен (Critically endangered CR), вписан в Анекс II и III на ЗБР (Закона за биологичното разнообразие).
В миналото видът е имал многобройна популация, главно в градове и села в Южна България. През 60те години числеността му рязко намалява и повечето колонии изчезват. През 1985та видът се е размножавал главно в Родопите, долината на р. Русенски Лом, Източна Стара планина, Сакар и Югозападна България. До 2005г. вероятно са регистрирани само единични двойки, но без да има данни за гнездене (Червена книга на България).

Този вид е засегнат от промени на местообитанията по време на размножаването и в местообитанията за хранене, а също и от заплахи по време на зимуването си в Африка. Потенциални заплахи в България е превръщането на пасищата в обработваеми земи, разрушаване на места, подходящи за размножаване, директно унищожаване на вида, както и замърсяване с отровни субстанции в регионите на разпространението на ветрушката.В резултата на усилията на колегите от екипа на Зелени Балкани от проекта: По-голям шанс за белошипата ветрушка  в България LIFE11 NAT/BG/360 – беше създадена колония от белошипи ветрушки в SPA Сакар (Special Protection Areas). Първото гнездене на 5 двойки беше регистрирано през 2014г. в околността на с. Левка, общ. Свиленград. Постепенно колонията нарасна на размер и през 2017 достигна 20 двойки, гнездящи главно в изкуствени гнездилки, поставени от екипа на Зелени Балкани, специално за тази цел. Заедно с това, в рамките на проекта през 2014г. беше открита друга, непозната преди това, колония на белошипи ветрушки, гнездящи в „Лукойл Нефтохим  Бургас”. Това откритие беше направено с участието на работници от фирмата и подкрепата на РИОСВ Бургас.Този проект завърши през август 2017 и по време на подаването на настоящето предложение, няма целеви средства за продължаване на дейностите по популяризиране на вида и усилията за провеждане на информационни кампании.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000