_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Белошипа ветрушка

Белошипа ветрушка
За вида
Белошипата ветрушка е малък вид сокол, много близък с черношипата ветрушка (керкенеза). Хищник, чиято основна храна са едри насекоми и дребни гризачи, което го прави полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Възползват се напълно от силното си зрение и остри нокти при ловуване. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пасищата. Живее на колонии, затова ловува или почива в ято с други белошипи ветрушки.
Видът е далечен мигрант – прекарва зимата в Африка, в районите на Чад, Нигерия и Нигер, изминавайки близо 4000 км.
 
Гнездене
Белошипата ветрушка зависи в голяма степен от човешката дейност не само по отношение на местата за хранене, но и заради наличието на места за гнездене. често гнездят в урбанизирани територии, тъй като те предоставят места за гнездене и нивото за заплаха от хищничество в гнездото е ниско, а и обикновено са заобиколени от земеделски територии или открити не обработвани пасища, осигуряващи хранителен ресурс.  Гнезди в колонии, които могат да достигнат до 100 двойки. Не строи гнезда – предпочита да гнезди в дупки, пукнатини и скали на различни типове терен – скалист, горист или нерядко в градовете и села, където има подходящи сгради.


Природозащитен статус
Вписан като „Критично Застрашен“ в Червената книга на Република България, в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, белошипата ветрушка и нейните местообитанията се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

Заплахи
Намаляването на хранителната база на белошипата ветрушка, в резултат от интензивното използване на пестициди и отрови, заедно изоставянето и превръщането на пасищата в обработваеми земи, се считат за едни от основните причини за изчезването на вида в България.
Видът е силно зависим от напълно антропогенно повлиявани местообитания както за хранене, така и за гнездене. Сред заплахите са: разрушаването на места, подходящи за размножаване, директно унищожаване на вида, замърсяване с отровни субстанции в районите на разпространение на ветрушката, сблъсък с електропроводи, както и заплахи по време на миграция и в местата за зимуване. Най-сериозният проблем днес остава критично ниската численост на популациите и изолацията, които не позволяват на дребните соколи да се възстановят естествено.
 
Дейности
Работата за белошипата ветрушка на Зелени Балкани датира от 1989 г., когато е регистрирано и последното гнездово находище на вида в Сакар планина. Популациите на вида в съседните ни страни Гърция и Турция са едни от най-многочислените в Европа, но видът така и не се завръща в България.
За възстановяването на вида в страната експерти от сдружението обединяват усилия и стартират програма за подсилване на вида в България и възстановяване на неговото гнездене в страната. Изграден е Модул за освобождаване и адаптация (МОАБВ) на белошипи ветуршки в с. Левка в Сакар планина, където се настаняват млади ветрушки, които са размножени в изкуствени условия в Размножителния център на DEMA в Испания и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
Спасителният център на Зелени Балкани е единственото място в страната, където видът се размножава в изкуствени условия.
В резултат от целенасочената и последователна работа, белошипата ветрушка е възстановена като гнездящ за страната вид.
Всички млади птици, които са освободени, се опръстеняват с цветни пръстени, чиято индивидуалност позволява да бъдат проследени динамиките новосформираните популации на вида за страната – в района на Сакар планина, Стара Загора и Бургас.Образователни дейности
Екипът на Зелени Балкани работи не само по преки консервационни дейности, подпомагащи директно белошипата ветрушка, а и съпътстващи – като поддържа връзка с местни земеделци, животновъди и подпомага екологичното образование в детски градини, училища и университети.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000