_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Брадат лешояд

Брадат лешояд

Брадият лешояд е широко разпространен в Палеарктика, Афротропическия и Индохималайския регион, но е доста рядък в някои райони и на това се дължи общото намаляване на числеността (Ferguson – Lees and Christie 2001).

Брадатият лешояд беше избран за целеви вид, заради неговия висок консервационен статус, поради това че е красива и величествена птица, поради това че е изчезнал от България, но съществуват дейности, които се изпълняват в момента за връщането му и най-вече защото се смята за символа на българската природозащита (силуетът на брадатия лешояд се поставя на всяка защитена зона и дърво в страната). Хората все още не осъзнават голямата икономическа и екологична полза от връщането на лешоядите в природата. Заплахите за вида са лесно преодолими и могат да се управляват чрез информационни кампании.Включен е в Анекс II на CITES конвенцията, в Анекс II на Бернската Конвенция, в Анекс II на Бонската конвенция, Европейски консервационен статус SPEC 2 BD. Ferguson-Lees et al. (2001) оценяващ популацията на около 1 000 - 10 000 индивиди, но в Европа популацията се оценява на 580 -790 двойки, което е равно на 1 200-1 600 полово зрели индивиди (BirdLife International 2015).

Видът намалява повсеместно с изключение на северна Испания, където популацията му бележи растеж от 1986. Отравянията: случайни или целенасочени, също както и разрушаване на местообитания, безпокойство по местата за размножаване, сблъсък с електропреносната мрежа, се смятат за основните заплахи за вида (Ferguson – Lees and Christie 2001). Въпреки това се предполага, че популацията е намаляла с 25 - 29 % за последните 3 поколения. В Европа трендът за намаляването на популацията е поне 10 % за 53,4 години (3 поколения) (BirdLife International 2015).

В България видът е изчезнал (Extinct), вписан е в Анекс II и III на ЗБР. Смятало се е, че има 2 - 5 индивиди на македоно-гръцката и българо-гръцката граница в началото на века, но от 2005г. липсват данни за тези територии ( E. Stoyanov in litt. 2011).

Видът е повлиян от безпокойство, нелегално ловуване, намаляване на хранителната база, улавяне в капани, отравяния с примамки за хищни птици и бозайници или от гризачи, отровени от пестициди, които са погълнали, късно достигане на полова зрялост, нисък гнездови успех.

Зелени Балкани работи по дългосрочна програма за връщането на вида в природата, по която в момента проучваме потенциално добрите места за освобождаване на птици и промяна на мисленето и настроението на обществото към вида. По време на подаване на предложението няма целево финансиране на тези дейности.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000