_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Декември – месец на малкия корморан

*
30.12.2019 г.
Вписан като Застрашен от изчезване в Червената книга на Репубика България, защитен на територията на цялата страна (ЗБР) и обект на опазване от екологичната мрежа НАТУРА 2000, малкият корморан (Microcarbo pygmaeus) е вид, страдащ от негативното отношение от страна на хората.

Известен още като малка дяволица, малкият корморан е средно-едра колониално гнездяща рибоядна птица. Видът е тясно свързан с различни по характер водоеми, като гнезди обикновено в смесени колонии заедно с чапли. У нас е гнездящ, мигриращ и презимуващ вид, като понастоящем видът се среща целогодишно в страната.
През зимата формира така наречените „нощувки“, като България се явява от ключово значение за зимуването на световната популация, както и за придвижването на значителна част от нея между местата за гнездене и зимуване. Броят на индивидите в нощувките е най-често от 500–1 000 до към 5 000 екз., а в отделни случаи – и до над 10 000 екз. Птиците са силно консервативни по отношение на местата за нощувка, включително към отделните дървета, като едни и същи нощувки при липса на безпокойство се използват много години, макар числеността в тях да не остава постоянна. През деня птиците се хранят разпръснати на малки групички по различни водоеми, отдалечавайки се до 60–70 km от мястото на нощувката, a за нощуване птиците се струпват на високи дървета или в тръстикови масиви. Храни се с риба, като дневната хранителна дажба на един индивид се равнява на около 200 gr. (Vizi & Vizi 2010).

Поради струпването на едно място на голямо количество птици в нощувките през зимния период, те са изключително уязвими към безпокойство, преследване и пряко унищожаване. Видът е в крайно неблагоприятно положение и поради съсредоточаването си в рибовъдните стопанства, където птиците се хранят в малките басейни със зарибителен материал, явявайки се лесна мишена за отстрелване.
В най-общи линии, видът е застрашен от деградацията на влажните зони в резултат на дрениране за нуждите на селското стопанство и промени в хидрологичните режими на влажните зони. Друга съществена заплаха е преследване от собственици на рибовъдни стопанства. Налице са значителни заплахи, касаещи разрушаването на местообитанията и преследване на вида в рамките на териториите за зимуване.

В редица случаи струпването на стотици или хиляди малки корморани на нощувките привлича внимание и птиците са безпокоени в гнездовите колонии, както и местата на ловуване поради любопитство или с познавателна цел. В много страни рибарите разглеждат малкия корморан като конкурент и целенасочено унищожават колониите. Вследствие на пряко избиване в рибовъдните стопанства всяка зима се избиват не по-малко от 900 до 1000 птици, което е от 15% до 20% от зимуващите малки корморани в района на р. Марица и р. Тунджа.
Често местата на които се формират нощувки на малки корморани, са запазени в природно отношение, което привлича и други водолюбиви видове птици, сред които и такива обект на лов. Това е причина в немалък брой случаи ловци да навлизат на територията на нощувките, с което предизвикват безпокойство на птиците. Подобни случаи има в рамките на *ЗМ „Нощувката на малък корморан“ по р. Марица до гр. Пловдив.

Малкият корморан е включен в Приложение I на Директивата за птиците, следователно видът и местообитанията му са обект на опазване в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Някои от тях са: ЗЗ „Сребърна” (BG0000241); ЗЗ „Свищовско – Беленска низина” (BG0002083); ЗЗ „Остров Пожарево” (BG0000237); ЗЗ „Остров Ибиша” (BG0002007); ЗЗ „Комплекс Беленски острови” (BG0002017); ЗЗ „Залив Ченгене скеле” (BG0000242); ЗЗ „Язовир Конуш” (BG0002015); ЗЗ „Злато поле” (BG0002103); ЗЗ „Варненско – Белославско езеро” (BG0000191). ; ЗЗ „Язовир Овчарица” (BG0002023); ЗЗ „Мандра – Пода” (BG0000271); ЗЗ „Бургаско езеро” (BG0000273.); ЗЗ „Комплекс Ропотамо” (BG0002041); ЗЗ „Марица – Пловдив” (BG0002087). В рамките на ЗЗ попада ЗМ „Нощувка на малък корморан - Пловдив” – най-голямата по поречието на р. Марица и във вътрешността на страната, обявена през 2006г. по предложение на Зелени Балкани. Според Закона за защитените територии, в границите на защитената местност е забранено:
• изсичането и опожаряването на дървета;
• добив на пясък и други инертни материали;
• ловуване
• строителство, с изключение на хидротехнически съоръжения за осигуряване на проводимостта на реката, както и ремонт и поддръжка на съществуващата структура.

В тази връзка за съжаление безпокойството, бракониерството и унищожаването на крайречните местообитания са причина, малките корморани често да напускат своите нощувки. Така например през 2001 г., Зелени Балкани изготвиха предложение до МОСВ за обявяване на 5 защитени територии с цел опазване местата за струпване на вида през зимата – четири по река Марица и едно на р. Тунджа (нощувка на корморани в гр. Ямбол). Още преди да привърши процедурата безпокойството стана причина за напускането на 3 от нощувките – при Ямбол, Свиленград и Поповица.

Консервационен статус:
В списъка на IUCN (Международния съюз за защита на природата) видът е в категорията „Слабо Засегнат“ (Least Concern) (BirdLife International 2016). Включен е в Анекс II на Бернската Конвенция (Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания) в Анекс II на Бонската конвенция (Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни), в Анекс I на Директивата за птиците.
В България видът е категоризиран като Застрашен EN (Големански и кол. 2011), вписан в Анекс II и III на ЗБР (Закона за биологичното разнообразие).
 
Нашата работа:
• разработване на предложения за обявяване на защитени територии, включващи местообитания на вида;
• мониторинг на вида – по време на зимуване се следи числеността на птиците в известните нощувки във вътрешността на страната;
охрана на нощувките – т.нар. охрана се осъществява от доброволци и цели да се предотврати безпокойството и бракониерската стрелба по птиците на местата за нощуване. По този начин се осигурява тяхното спокойствие, което е от голямо значение за успешното им презимуване;
• обявяване на нови защитени територии – целта е да се осигури институционална защита на нощувките;
• поддържане на местообитания;
• информационни и образователни дейности – поставяне на табели, маркиране на нощувките, провеждане на презентации, работа с ученици, ловно-рибарски дружества и граждани.

Как мога да помогна?
• Като участвате в т.нар. охрана и наблюдения на нощувките на малък корморан (край Пловдив и др.);
• Като участвате в среднозимните преброявания на водолюбивите птици;
• Като участвате в информационните дейности (презентации по места, разпространение на информационни материали, поставяне на табели);
• Като участвате в други дейности за опазване на вида (като маркиране на защитени територии и др.).

Няколко любопитни факта:
• За разлика от останалите водолюбиви видове птици, при кормораните липсва мастната жлеза, чийто секрет служи за импрегниране на перата. За това и много често ги виждаме да се сушат с разперени крила;
• Европейската популация на вида се явява над 70 % от световната популация.


НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000