_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Десетки доброволци събраха над 350 кг отпадък и научиха за Натура 2000 край Марица

*
24.07.2020 г.
Над 70 добровелца се включиха в почистването около Гребната база, организирано от Зелени Балкани и Бг Бъди Активен, като част от кампанията Junk Around на дългосрочната програма _Място България.

Гуми, пластмасови опаковки, бирени кенчета, строителен отпадък, дрехи и всякакви отпадъци бяха сред съкровищата които откриха доброволци по време на почистваща акция. От близо 2 км по южния бряг на река Марица бяха събрани разделно над 350 кг отпадък, който бе извозен от „КМД“ Пловдив.

По време на акцията доброволците и случайно преминаващите граждани се запознаха и с природното богатство на крайречната екосистема. В слабо активния сезон за птиците, успяхме да чуем само някои от най-характерните видове за реката – авлига, гривяк, голям пъстър кълвач, както и да наблюдаваме характерно за лястовиците хранене съвсем близо до водната повърхност. Въоръжени със зрителна тръба, бинокли и определители, екипът на Зелени Балкани съпроводи участниците в акцията, като целта на самата акция бе да повиши обществената информираност на гражданите за заобикалящата ни природна среда и важността от нейното опазване не само за нас хората, но и за всички нейни обитатели.

Река Марица е символ на град Пловдив и любимо място за спорт и отдих на мнозина, като предоставя запазена природа и богато биологично разнообразие в градската среда. Само в рамките на града могат да се наблюдават 25 % от всички видове птици, които се срещат в страната. Освен това попада и в екологичната мрежа Натура 2000 – основният инструмент на Европейскта комисия за опазване на биоразнообразието на страните членки. Тук се намира и най-голямата зимна нощувка на малкия корморан по поречието на р. Марица и за цялата Тракийска низина – рядък и защитен в България вид, включен в Закона за биологичното разнообразие и вписан като „Застрашен“ в Червената книга на Р България.

Инициативата приключи с по-забавна част, която включваше викторина "Натура 2000" с награди, за да затвърдим научинето за реката и нейното биоразнообразие, и почерпка под съпровода на лека музика за настроение.

За допълнителна информация:
Полина Христова  – Зелени Балкани, Специалист комуникации – тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org
Румяна Киризиева – БГ Бъди активен, тел. 0893320114, e-mail: rumi@bgbeactive.org
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000