_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Детски табла представят приоритетни видове от НАТУРА 2000

*
12.04.2022 г.
Пет вида детски табла представят приоритетни видове от НАТУРА 2000. Те са изработени по проект  „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“. Проектът  има за цел да   повиши обществената информираност и ангажираност   и да мобилизира потенциала на младите хора за опазване на дивата природа и околната среда. Промяната на начина на мислене, екологичното образование, повишаването на общата култура и възпитаването на младежите в ценностите на доброволчеството са най-дългосрочната „инвестиция” в нашето бъдеще.

Една от целевите групи, към които е насочена нашата дейност по проекта е именно децата. Чрез игри, презентации,  различни арт ателиета, книжки, пъзели и детски табла ние им разказваме за защитени видове животни от мрежата Натура 2000.

Табла на  брадат лешояд, червеногуша гъска, делфин, прилеп, и ловен сокол са представени в галерията по-долу. Те са създадени за деца – от най-малките в детските градини до децата в Основните училища.  Читалища, училища, различни обществени организации могат да получат безвъзмездно детски табла от всеки вид като предоставят контактите си на e-mail: etilova@greenbalkans.org.

За допълнителна информация:
e-mail: etilova@greenbalkans.org
Елена Стоева: +359887574699
Ръковотител на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000