_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Екологичен празник и теренни дейности в Пловдив

*
04.02.2022 г.
Втори февруари бе изпълнен с положителни емоции за екипа на „Зелени Балкани“. Съвместно с РИОСВ – Пловдив, Българско дружество за защита на птиците, участниците по програма „Млад изследовател“ на ОП "Младежки център Пловдив" и с любознателни граждани с екологично мислене, отбелязахме Световния ден на влажните зони.
Тази година на 2 февруари отбелязахме 51 години от подписването на единственото международно споразумение (Рамсарската конвенция), което засяга опазването на изключително ценните екосистеми – тези на влажните зони. Мотото на кампанията през 2022 г. е "За хората и природата“ – напомняне, че значението на тези зони за живота на планетата, е неоценимо. Това са територии, приоритетни за опазване, поради факта че влошаването на състоянието и унищожаването им водят до загиването на огромен брой животински и растителни видове, които се срещат единствено там. Много от тези видове имат не само важна екологична функция, но и съществена икономическа стойност от обществена гледна точка – често прехраната и оцеляването на цели общества традиционно са свързани с използването на ресурсите на влажните зони.  
Един от индикаторните видове за промени в околната среда е и защитения малък корморан (Microcarbo pygmaeus). Съвместно с РИОСВ – Пловдив и Българското дружество за защита на птиците и тази година организирахме традиционното вече наблюдение на зимното струпване (т.нар  „нощувка“) на вида по поречието на  на р. Марица в границите на гр. Пловдив. Повече информация за вида може да намерите ТУК.
За наша радост, въпреки лошото време, интересът на граждани-природолюбители ги доведе, за да придобият нови знания и вдъхновения от богатството на биоразнообразието ни. На събитието присъстваха и участници по програма „Млад изследовател“ на ОП "Младежки център Пловдив" с ръководител Александър Петров. По време на открития урок представихме информация за екологичната мрежа Натура 2000 и други водолюбиви видове, които опазва – гривестата рибарка и червеногушата гъска, чиито ключови местообитания са защитени зони и Рамсарски места. Денят на влажните зони съвпадна и с редовния зимен мониторинг на малкия корморан, а присъстващите имаха възможността да получат допълнителна информация за интересния свят на водолюбивите птици и река Марица от Владимир Добрев (БДЗП). На място бяха осигурени зрителна тръба, бинокли, както и тематични дипляни, стикери, постери и информационни материали, благодарение на проект "Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/000371.

Благодарим на всички въвлечени, че за пореден път отбелязахме заедно тази екологична дата! Целта на подобни инициативи е да информира обществеността за значимостта на влажните зони, тяхното богато биоразнообразиe, и необходимите мерки за по-ефективното им опазване, възстановяване и устойчивото използване на техните ресурси.


Повече за Деня на влажните зони в България:
Влажните зони частично или изцяло се припокриват с национални защитени територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000“. На сайта на проект "Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ може да се запознаете повече с това и за разликите между защитени територии и зони, а подробности за 11-те влажни зони в страната може да прочетете от дипляната ни, представяща информация за Рамсарските места в България и река Марица.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Малък корморан
Само с няколко гнездовища в страната, малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в България. Видът е тясно свързан с водоеми и гнезди колониално, което го прави уязвим на безпокойство. Един от видовете най-силно застрашени от изчезване, поради което е строго защитен и обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Милослава Михайлова – ПР РИОСВ Пловдив – тел. 088 23 88 720; е-mail: riosv_pd_pr@abv.bg
Полина Христова – Зелени Балкани – тел. 0882508721; е-mail: phristova@greenbalkans.org

Инициативите за обелязване на Международния ден на Влажните зони се изпълняват в рамките на проект:
 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000