_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Екологичната мрежа Натура 2000 по българското Черноморско крайбрежие

*
09.09.2021 г.
Опазването на природата е определено като един от основните приоритети на страните от Европейския съюз, а екологичната мрежа Натура 2000 заема централно място в политиката за опазване на околната среда и биоразнообразието. Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони, създадени в съответсвие с Директивата за природните местообитания и Директивата за опазване на птиците. В България покрива 34.9 % от сухоземната и морска територия на страната и обхваща 120 защитени зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природни местообитания.

В защитените зони от Натура 2000, разположени по Черноморското крайбрежие се опазват над 40 различни типа местообитания. Те варират от естуари, крайбрежни лагуни и рифове, през степи и тревни съобщества до лонгозни, западнопонтийски букови гори и мизийски гори от сребролистна липа. По българското Черноморско крайбрежие са разположени над 30 защитени зони, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Естествено, съществуват много територии, които са от ключово значение както за опазване на птиците, така и за други видове или цели екосистеми. Поради това на много места защитените зони се припокриват изцяло или частично.

За оцеляването на много насекоми, земноводни, бозайници и птици основната заплаха произтича от изчезването на естествената им среда поради застрояване, изсичане на горите, пресушаване на влажни зони или интензивно земеделие.
По-голямата част от бреговата линия на Черноморското крайбрежие е осеяна с дълги, широки ивици сребристи плажове и ниски пясъчни дюни, които се спускат леко към непознаващото приливи и отливи море.

До 60-те години на миналия век морето е давало богат улов на риба и е осигурявало важни хранителни зони за икономически важни видове, които мигрират тук през редовни интервали от Средиземно море. Оттогава обаче рибните пасажи са намалели рязко поради съчетанието прекомерен риболов, замърсяване и нахлуването на чужди видове. Въпреки тези сериозни заплахи Черноморският регион остава жизненоважно убежище за дивата фауна, особено през миграционния период на птиците.

Скалите по крайбрежието са идеален пункт за наблюдение на есенната миграция на милиони птици – Виа Понтика (Via Pontica) — вторият по значимост миграционен път на птиците в Европа. Зад бреговата линия, като места за кацане на птиците, са разположени стратегически редица крайбрежни езера, блата и лагуни. Някои птици остават само за кратко време, други презимуват тук. Презимуващите популации обикновено нарастват след края на ноември, като достигат връх през периода от средата на януари до средата на февруари.

Натура 2000 опазва тези уникални кътчета по нашето крайбрежие, от изключително значение за редица видове – както на сушата, така и в морето.

За да ги опознаем заедно и оценим природното богатство на Черноморския район, в следващите седмици ще може да четете интересни факти на нашите страници във Facebook и Instagram #Natura2000BlackSeaCoast.

За контакти:
Елена Стоева - ръководител проект, тел.0887574699,  etilova@greenbalkans.org

Информационните дейности са част от проект:

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000