_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Елена Стоева

*
Елена Стоева – родена в град Пловдив.  Подобно на голяма част от активните в опазването на природата хора, от дете знае, че ще стане биолог. Става бакалавър в природните науки през 2002 г., а магистърска степен „Биоразнообразие, екология и консревация“ защитава през 2004 г. Дипломната ѝ работа е посветена на рибарници Николаево – тяхното значение и възможностите им за включване в екологичната мрежа Натура 2000.

От 1998 г. е активен доброволец към Зелени Балкани, а от 2004 г. вече е служител в Организацията. С дългогодишен опит като полеви експерт, работи по различни проекти за проучване и опазване на биоразнообразието и местообитанията в България, както и за мобилизиране на доброволческата дейност. Участва в изготвянето на редица предложения за защитени територии,  планове за управление, а от 2016 до 2018 г. е ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649.

От 2014 г. до момента отговаря за връзките в обществеността в Зелени Балкани, като активно работи за подобряване на обществената осведоменост и комуникацията с ключовите публики на Организацията. През 2007 г. завършва с магистърска степен специалността „Бизнес администрация и връзки с обществеността“. Председател на Управителния съвет на СНЦ Зелени Балкани – Стара Загора.

Най-голяма страст за Елена остават прилепите, които намира за изключително интересен обект за проучване, а също така – приоритетни за опазване видове.

През свободното си време Елена обича да снима хора с народни носии на различни събития, свързани с традиционния фолклор на България.
Автор е на проектопредложението за „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“, както и Ръководител на проекта.

„Радвам се, че избрах именно практическата природозащита, за да мога да допринеса реално за опазване на природата!“, споделя Елена.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000